Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Fires i festivals

Subvencions per donar suport fires, festivals, cicles de concerts, trobades, jornades i premis del món de la cultura que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l’any 2024

 

Termini de presentació de sol·licituds: de l'1 al 31 de març de 2024.

Enllaç al tràmit telemàtic


Aquest text és un resum informatiu.

Us pregam que llegiu la convocatòria del BOIB i la correcció d'errades

 

1. Pressupost

El crèdit assignat a aquesta convocatòria és d'1.150.000 €.

2. Objecte i finalitat

Aquesta convocatòria té per objecte donar suport a fires, festivals, cicles de concerts, trobades, jornades i premis del món de la cultura que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l’any 2024.

3. Línies

S’estableixen les següents línies de subvenció:

A. Empreses i autònoms.

B. Associacions i entitats sense ànim de lucre.

Cada línia té les modalitats següents:

a) Música

b) Audiovisual

c) Arts escèniques

d) Projectes multidisciplinaris

e) Arts visuals

f) Literatura, còmic i il·lustració

g) Jornades i trobades de cultura i/o ciència

h) Premis i concursos de l’àmbit de la cultura

i) Cicles de concerts d’orquestres professionals i temporada lírica

L’activitat objecte de la subvenció ha de tenir com una de les seves finalitats, de manera comprovable, la projecció exterior dels artistes de les Illes Balears. (Consultau els requisits al punt 1.3 i 1.4. de la convocatòria).

Per optar a subvenció cal que els esdeveniments tenguin programats, com a mínim, un 30 % d’artistes i agents culturals de les Illes Balears i que aquests artistes siguin remunerats.

4. Beneficiaris

a) Per a la línia A d’empreses i autònoms.

Són beneficiàries de les subvencions les persones físiques donades d’alta en el règim d’autònoms i les persones jurídiques dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració, la música i les arts audiovisuals, que puguin dur a terme els projectes o les activitats que estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

Els beneficiaris han d'estar donats d'alta en el cens tributari i/o l'impost d’activitats empresarials (IAE) en epígrafs vinculats al sector cultural o bé han de tenir com a objecte social el desenvolupament d’activitats de caràcter professional en el sector cultural.

b) Per a la línia B d’associacions i entitats sense ànim de lucre.

Són beneficiàries de les subvencions les persones jurídiques dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració, la música i les arts audiovisuals, digitals i interactives que puguin dur a terme els projectes o les activitats que estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

5. Despeses subvencionables

Fins a un 100% de despeses de programació de contractació d’artistes i creadors de les Illes Balears.

Fins a un 20 % de despeses de contractació d’artistes i creadors de fora de les Illes Balears.

Fins a un 80 % de les despeses de producció i comunicació.

Fins a un 100 % de les despeses d’organització de les jornades professionals.

6. Import

L’import màxim d’aquesta convocatòria que es pot atorgar a cada sol·licitant és el següent:

a) Per a la línia A, d'empreses i autònoms: 75.000 € (setanta-cinc mil euros) per beneficiari.

b) Per a la línia B, d'associacions i entitats sense ànim de lucre: 42.000 € (quaranta-dos mil euros) per beneficiari.
Amb excepció de les fires, que podran obtenir fins a 90.000 € (noranta mil euros) sempre que demostrin que compleixin els requisits establerts al punt 18.1. de la convocatòria.

c) En el cas de les sol·licituds de les modalitats G i H, l’import màxim que es pot atorgar és de 18.000 €.

Càlcul de l'import a atorgar

En el cas dels expedients que superin els 80 punts, l’import de la subvenció es calcula de la manera següent: Una qualificació d’1 punt correspon al 0,8 % de l’import subvencionable, que s’incrementa gradualment fins al 80 %, que correspon als 100 punts.

En el cas dels expedients de menys de 80 punts, es calcularà de la mateix manera que l’apartat anterior però s’hi aplicarà una reducció proporcional al romanent de crèdit en cada una de les línies.

Els expedients que rebin una puntuació de menys de 50 punts, quedaran denegats.

7. Valoració

La selecció dels beneficiaris s’ha de fer mitjançant el procediment de concurs. Els projectes presentats es qualificaran en funció de les puntuacions que figuren al punt 12 de la convocatòria. Els punts generals que s’hi inclouen són:

    a) Programació general (de 0 a 20 punts).
    b) Programa professional (de 0 a 10 punts).
    c) Potencial de projecció exterior (de 0 a 10 punts).
    d) Interès cultural i artístic del projecte (de 0 a 20 punts)
    e) Antiguitat (de 0 a 5 punts).
    f) Viabilitat econòmica (de 0 a 5 punts).
    g) Sostenibilitat (de 0 a 10 punts).
    h) Igualtat de gènere (de 0 a 5 punts).
    i) Impacte social (de 0 a 5 punts).
    j) Català (de 0 a 10 punts).
    k) Creació/Fira B! (5 punts addicionals).
    l) Formentera (5 punts addicionals).

Puntuació màxima: 100 punts.

Pel que fa als projectes que presentin la justificació auditada d’acord amb el punt 20.4., es preveu que es puguin afegir 5 punts addicionals, sempre que es presenti una declaració responsable. En el cas que finalment l’esdeveniment no la presenti, es reduirà en un 10 % l’import atorgat.

8. Documentació que cal presentar per sol·licitar la subvenció

El document original de la sol·licitud s’ha de presentar a través del tràmit telemàtic de la seu electrònica de la CAIB o per mitjà del model normalitzat (annex 2), emplenat i signat, i ha d’anar acompanyat de la documentació següent:

a) La documentació acreditativa de la personalitat física o jurídica.

b) Annex 3.

c) Si escau, la sol·licitud d’autorització per fer despeses amb persones o entitats vinculades (annex 4).

d) Una memòria descriptiva i detallada del projecte amb els apartats detallats als criteris de valoració, seguint el model descarregable. Juntament amb el document d'acreditació del compliment de requisits.

e) El pressupost detallat del projecte, seguint el model descarregable.

f) Pla de patrocinis i de finançament de l’esdeveniment, seguint el model descarregable.

g) L’acreditació que la persona o l’entitat beneficiària de l’ajuda és titular del compte bancari facilitat.

h) Els certificats d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries davant l'ATIB, AEAT, SS.*

9. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds, dirigides a l’IEB, és de l'1 de març de 2024 al 31 de març de 2024.

10. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar per les vies següents:
a) A la seu electrònica de la CAIB, obligatori per a les persones jurídiques.
b) En el registre de l’IEB o en els registres i les oficines prevists en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Només per a persones físiques.

11. Justificació (vegeu punt 20 de la convocatòria)

El termini per justificar la subvenció acaba en el termini de 20 dies hàbils després d’haver duit a terme l’activitat objecte de la subvenció. Si en aquesta data encara no s’ha publicat la Resolució de concessió en el BOIB, s’entén que la justificació s’ha de fer en els 20 dies hàbils següents a aquesta publicació.

La justificació de l'activitat subvencionada s'ha de dur a terme amb la presentació del compte justificatiu a través del model normalitzat (Annex 7), amb la documentació següent:

a) Una memòria de la realització de l'activitat

b) Una memòria econòmica justificativa

c) Les factures

d) Els justificants de pagament

Per a més informació, escriviu-nos a: suportsubvencions@iebalearics.org

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.