Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Fires i festivals

Subvencions per donar suport a fires, festivals, trobades, jornades i premis del món de la cultura que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l’any 2023

RESOLUCIÓ: previsió final d'any

Aquest text és un resum informatiu. Us pregam que llegiu la convocatòria oficial al BOIB.

NOU! Enllaç al tràmit telemàtic

1. Pressupost

El crèdit assignat a aquesta convocatòria és de 950.000 €.

2. Objecte i finalitat

Aquesta convocatòria té per objecte donar suport a fires, festivals, trobades, jornades i premis del món de la cultura que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l’any 2023.

3. Línies

S’estableixen les següents línies de subvenció:

A. Empreses i autònoms.

B. Associacions i entitats sense ànim de lucre.

Cada línia té les modalitats següents:

a) Música

b) Audiovisual

c) Arts escèniques

d) Projectes multidisciplinaris

e) Arts visuals

f) Literatura, còmic i il·lustració

g) Jornades i trobades de cultura i/o ciència

h) Premis i concursos de l’àmbit de la cultura


Per optar a subvenció cal que els esdeveniments tenguin programats, com a mínim, un 30 % d’artistes i agents culturals de les Illes Balears. 

En el cas d’esdeveniments de l’àmbit audiovisual, han de tenir programada almenys dues obres de les Illes Balears o bé garantir la presència de professionals balears del sector audiovisual dins el marc de les activitats professionals.

4. Beneficiaris

a) Per a la línia A d’empreses i autònoms.

Són beneficiàries de les subvencions les persones físiques donades d’alta en el règim d’autònoms i les persones jurídiques dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració, la música i les arts audiovisuals, digitals i interactives que puguin dur a terme els projectes o les activitats que estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

Els beneficiaris han d'estar donats d'alta en el cens tributari i/o l'impost d’activitats empresarials (IAE) en epígrafs vinculats al sector cultural o bé han de tenir com a objecte social el desenvolupament d’activitats de caràcter professional en el sector cultural.

b) Per a la línia B d’associacions i entitats sense ànim de lucre.

Són beneficiàries de les subvencions les persones jurídiques dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració, la música i les arts audiovisuals, digitals i interactives que puguin dur a terme els projectes o les activitats que estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

5. Despeses subvencionables

Fins a un 100% de despeses de programació de contractació d’artistes i creadors de les Illes Balears. Fins a un 20 % de despeses de contractació d’artistes i creadors de fora de les Illes Balears.

Fins a un 80 % de les despeses de producció i comunicació.

Fins a un 100 % de les despeses d’organització de les jornades professionals.

6. Import

L’import màxim d’aquesta convocatòria que es pot atorgar a cada sol·licitant és el següent:

a) Per a la línia A, d'empreses i autònoms: 75.000 € (setanta-cinc mil euros) per beneficiari.
b) Per a la línia B, d'associacions i entitats sense ànim de lucre: 40.000 € (quaranta mil euros) per beneficiari.
Amb excepció de les fires, que podran obtenir fins a 75.000 € (setanta-cinc mil euros) sempre que demostrin que compleixin els següents requisits:

- Tenir una finalitat comercial, realitzada a espais habilitats a aquest efecte durant un període determinat i limitat (generalment entre 4 i 7 dies).
- Tenir un mínim de 50 programadors i distribuïdors participants. (Cal adjuntar el llistat de professionals de l’edició actual o, si encara no està complet, el de l’edició anterior).
- Tenir un mínim de 100 acreditats
- Afavorir la difusió i promoció de contactes i intercanvis comercials entre els artistes balears i professionals convidats, amb un equilibri entre oferta i demanda.

c) En el cas de les sol·licituds de les modalitats G i H, l’import màxim que es pot atorgar és de 15.000 €.

7. Valoració

La selecció dels beneficiaris s’ha de fer mitjançant el procediment de concurs. Els projectes presentats es qualificaran en funció de les puntuacions que figuren als quadres de valoració. Els punts generals que s’hi inclouen són:

 • a) Programació general (de 0 a 20 punts).
 • b) Programa professional (de 0 a 10 punts).
 • c) Potencial de projecció exterior (de 0 a 10 punts).
 • d) Interès cultural de l’esdeveniment (de 0 a 20 punts)
 • e) Antiguitat (de 0 a 10 a punts).
 • f) Viabilitat econòmica (de 0 a 5 punts).
 • g) Igualtat de gènere (de 0 a 5 punts).
 • h) Català (de 0 a 10 punts).
 • i) Sostenibilitat (de 0 a 10 punts).
 • j) Retorn social (5 punts).
 • k) Creació (5 punts addicionals).
 • l) Formentera (5 punts addicionals).

Puntuació total: 100 punts.

La puntuació mínima per obtenir subvenció és de 50 punts. Una qualificació d’1 punt correspon al 0,8 % de l’import subvencionable, que s’incrementa gradualment fins al 80 %, que correspon als 100 punts.

8. Documentació que cal presentar per sol·licitar la subvenció

El document original de la sol·licitud s’ha de presentar per mitjà del model normalitzat (annex 2), emplenat i signat, i ha d’anar acompanyat de la documentació següent:

a) La documentació acreditativa de la personalitat física o jurídica

b) Annex 3

c) Si escau, la sol·licitud d’autorització per fer despeses amb persones o entitats vinculades (annex 4).

d) Una memòria descriptiva i detallada del projecte amb els apartats detallats als criteris de valoració.

e) El pressupost detallat del projecte, seguint el model descarregable.

f) Pla de patrocinis i de finançament de l’esdeveniment.

g) L’acreditació que la persona o l’entitat beneficiària de l’ajuda és titular del compte bancari facilitat.

9. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds, dirigides a l’IEB, comença l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB i romandrà obert durant 20 dies hàbils (des del 15 de març al 14 d'abril de 2023, ambdós inclosos).

10. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar per les vies següents:
a) A la seu electrònica de la CAIB, obligatori per a les persones jurídiques.
b) En el registre de l’IEB o en els registres i les oficines prevists en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Només per a persones físiques.

11. Justificació (vegeu punt 19 de la convocatòria)

El termini per justificar les despeses compensables objecte de l'ajuda acaba en el termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió.

La justificació de l'activitat subvencionada s'ha de dur a terme amb la presentació del compte justificatiu a través del model normalitzat (Annex 7), amb la documentació següent:

a) Una memòria de la realització de l'activitat

b) Una memòria econòmica justificativa

c) Les factures

d) Els justificants de pagament


Per a més informació, escriviu-nos a: subvencions@iebalearics.org

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.