Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Fires i festivals

Convocatòria 2021

PUBLICADA RESOLUCIÓ PROVISIONAL (28/12/2021)

1. Pressupost

El crèdit assignat a aquesta convocatòria és de 550.000 € (cinc-cents cinquanta mil euros). En data 28 de desembre es va aprovar una ampliació de crèdit, el crèdit total de la convocatòria és de 869.158,68 €.

2. Objecte i finalitat

Aquesta convocatòria té per objecte donar suport a l’organització i la producció de fires i festivals, trobades i jornades professionals del món de la cultura i la ciència, que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l’any 2021. 

L’activitat objecte de la subvenció haurà de tenir com una de les seves finalitats, de manera comprovable, la projecció exterior de la cultura de les Illes Balears a través de la programació i/o exhibició d’obra d’artistes o creadors de les Illes Balears.

3. Línies

S’estableixen les següents línies de subvenció:

A. Línia per a la música

B. Línia per a l'audiovisual

C. Línia per a les arts escèniques

D. Línia per als projectes multidisciplinaris

E. Línia per a les arts visuals

F. Línia per a la literatura, el còmic i la il·lustració

G. Línia per a les jornades i trobades de cultura i ciència


Cada línia té les sublínies següents:

a) Sublínia d’empreses i autònoms.

b) Sublínia d’associacions i entitats sense ànim de lucre.


Per optar a subvenció cal que els esdeveniments tenguin programats, com a mínim, un 50 % d’artistes i agents culturals de les Illes Balears. Exceptuant les sol·licituds de la línia G, sempre que presentin un pla d’internacionalització de la cultura i la ciència de les Illes Balears.

En el cas d’esdeveniments de l’àmbit audiovisual, han de tenir programada almenys alguna obra de les Illes Balears o bé garantir la presència de professionals balears del sector audiovisual dins el marc de les activitats professionals.

4. Beneficiaris

a) Per a la sublínia A d’empreses i autònoms.

Són beneficiàries de les subvencions les persones físiques donades d’alta en el règim d’autònoms i les persones jurídiques dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració, la música i les arts audiovisuals, digitals i interactives que puguin dur a terme els projectes o les activitats que estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

Els beneficiaris han d'estar donats d'alta en el cens tributari i/o l'impost d’activitats empresarials (IAE) en epígrafs vinculats al sector cultural o bé han de tenir com a objecte social el desenvolupament d’activitats de caràcter professional en el sector cultural.

b) Per a la sublínia B d’associacions i entitats sense ànim de lucre.

Són beneficiàries de les subvencions les persones jurídiques dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració, la música i les arts audiovisuals, digitals i interactives que puguin dur a terme els projectes o les activitats que estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

5. Despeses subvencionables

Fins a un 100% de despeses de programació de contractació d’artistes i creadors de les Illes Balears. Fins a un 20 % de despeses de contractació d’artistes i creadors de fora de les Illes Balears.

Fins a un 80 % de les despeses de producció i comunicació.

Fins a un 100 % de les despeses d’organització de les jornades professionals.

Fins a un 100 % de les despeses d'adaptació a la covid-19.

6. Import

L’import màxim d’aquesta convocatòria que es pot atorgar a cada sol·licitant és el següent:

A. Línia per a la música: per a la sublínia a) d’empreses i autònoms: és de 75.000 € (setanta-cinc mil euros), per beneficiari i projecte; per a la sublínia b) d’associacions i entitats: és de 40.000 € (quaranta mil euros), per beneficiari i projecte.

B. Línia per a l'audiovisual: per a la sublínia a) d’empreses i autònoms: és de 75.000 € (setanta-cinc mil euros), per beneficiari i projecte; per a la sublínia b) d’associacions i entitats: és de 40.000 € (quaranta mil euros), per beneficiari i projecte.

C. Línia per a les arts escèniques: per a la sublínia a) d’empreses i autònoms: és de 40.000 € (quaranta mil euros), per beneficiari i projecte; per a la sublínia b) d’associacions i entitats: és de 20.000 € (vint mil euros), per beneficiari i projecte.

D. Línia per als projectes multidisciplinaris: per a la sublínia a) d’empreses i autònoms: és de 20.000 € (vint mil euros), per beneficiari i projecte; per a la sublínia b) d’associacions i entitats: és de 15.000 € (quinze mil euros), per beneficiari i projecte.

E. Línia per a les arts visuals: per a la sublínia a) d’empreses i autònoms: és de 30.000 € (trenta mil euros), per beneficiari i projecte; per a la sublínia b) d’associacions i entitats: és de 10.000 € (deu mil euros), per beneficiari i projecte.

F. Línia per a la literatura, el còmic i la il·lustració: per a la sublínia a) d’empreses i autònoms: és de 20.000 € (vint mil euros), per beneficiari i projecte; per a la sublínia b) d’associacions i entitats: és de 10.000 € (deu mil euros), per beneficiari i projecte.

G. Línia per a les jornades i trobades de cultura i ciència: per a la sublínia a) d’empreses i autònoms: és de 10.000 € (deu mil euros), per beneficiari i projecte; per a la sublínia b) d’associacions i entitats: és de 8.000 € (vuit mil euros), per beneficiari i projecte.

7. Valoració

La selecció dels beneficiaris s’ha de fer mitjançant el procediment de concurs. Els projectes presentats es qualificaran en funció de les puntuacions que figuren als quadres de valoració annexos, concretats a la convocatòria de manera específica per a cada modalitat. Els punts generals que s’hi inclouen són:

a) Programació general (de 0 a 20 punts).
b) Programa professional (de 0 a 20 punts).
c) Potencial de projecció exterior (de 0 a 10 punts).
d) Digitalització (0 a 10 punts).
e) Antiguitat (de 0 a 15 a punts).
f) Xarxes de col·laboració (de 0 a 10 punts).
g) Igualtat de gènere (de 0 a 5 punts).
h) Retorn social (5 punts).
i) Estructura organitzativa (de 0 a 5 punts).
j) Creació (10 punts addicionals)

k) Formentera (5 punts addicionals)

Puntuació total: 100 punts.

La puntuació mínima per obtenir subvenció és de 40 punts. Una qualificació d’1 punt correspon al 0,8 % de l’import subvencionable, que s’incrementa gradualment fins al 80 %, que correspon als 100 punts.

8. ​Documentació que cal presentar per sol·licitar la subvenció

— Sol·licitud de subvenció (Annex 2), emplenada i signada, juntament amb tota la documentació administrativa i tècnica requerida (consultau la convocatòria).

— Declaració responsable (Annex 3), emplenada i signada.

9. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds, dirigides a l’IEB, comença l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB i romandrà obert durant 20 dies hàbils, és a dir, del 25 de juny al 22 de juliol, ambdós inclosos.

10. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds d’ajuts per a totes les convocatòries de l'IEB s’han de presentar a través del Registre Electrònic Comú (REC). Hi podeu accedir clicant en aquest enllaç.

La presentació de documentació per via electrònica és obligatòria per a totes les persones jurídiques amb residència fiscal a l’Estat espanyol (empreses, cooperatives, societats civils, associacions i fundacions), i recomanable per a les persones físiques (individus, persones donades d’alta en el règim especial de treballadors autònoms i comunitats de béns). Més informació aquí.

Podeu descarregar-vos la guia informativa sobre la presentació de documentació al REC, aquí.

AQUEST TEXT ÉS UN RESUM INFORMATIU. LA CONVOCATÒRIA OFICIAL ESTÀ PUBLICADA AL BOIB N. 83, de 24 de juny de 2021

Per a més informació, escriviu-nos a: subvencions@iebalearics.org

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.