Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Centres de creació

Convocatòria per donar suport a centres de creació artística establerts en el territori de les Illes Balears durant l’any 2023

Aquest text és un resum informatiu. Us pregam que llegiu la convocatòria oficial al BOIB núm. 32 (14/03/2023)

NOU! Enllaç al tràmit telemàtic

1. Pressupost

El crèdit assignat a aquesta convocatòria és de 150.000 € (cent cinquanta mil euros).

2. Objecte i finalitat

Aquesta convocatòria té per objecte aprovar la convocatòria de subvencions per donar suport a de centres de creació artística establerts en el territori de les Illes Balears durant l’any 2023.

Els centres de creació tenen per objecte acompanyar els artistes en la recerca, creació i producció artística dins els àmbits d’arts escèniques, música, arts visuals, audiovisuals i literatura.

Els centres han de comptar amb un espai físic en condicions situat a les Illes Balears apte per a residències artístiques que ofereixi els recursos materials i tècnics necessaris per a la creació, i que comptin amb un programa d’activitats per fomentar la creació i la producció en les diverses etapes del procés, així com programes d’intercanvi i de projecció exterior.

3. Beneficiaris

Són beneficiaris de les subvencions les empreses o entitats que es dediquin professionalment a la gestió d’un espai que fomenti la creació, formació d’artistes, investigació o producció artística dins els àmbits de les arts escèniques, música, arts visuals, audiovisuals, literatura i projectes multidisciplinaris.

Consultau les obligacions dels beneficiaris al punt 21 de la convocatòria.

4. Despeses subvencionables

 • Despeses relacionades amb producció d’obra / residències artístiques
 • Despeses generals de l’espai del centre de creació
 • Despeses de comunicació, promoció i publicitat del centre de creació
 • Despeses de viatges dels artistes fins al centre de creació
 • Les nòmines de treballadors (fins a un 30 % de l’import subvencionable)

Consultau les despeses no subvencionables al punt 2.4. de la convocatòria.

5. Import

L’import màxim d’aquesta convocatòria que es pot atorgar a cada sol·licitant és de 30.000 €.

Els projectes presentats es qualificaran en funció de les puntuacions que figuren al punt 11 i segons la puntuació atorgada per la Comissió Avaluadora, es calcularà l’import atorgat: Una qualificació d’1 punt correspon al 0,8 % de l’import subvencionable, que s’incrementa gradualment fins al 80 %, que correspon als 100 punts.

La puntuació mínima per obtenir subvenció és de 50 punts.

6. Valoració

Els projectes presentats es qualificaran en funció de les puntuacions que figuren al punt 11 de la convocatòria. La Comissió Avaluadora puntuarà segons la informació detallada a la memòria. Els punts generals que s’hi inclouen són:

 • Programació general (de 0 a 20 punts)
 • Exhibició (de 0 a 10 punts)
 • Potencial de projecció exterior (de 0 a 15 punts)
 • Interès cultural i artístic del projecte (de 0 a 20 punts)
 • Antiguitat (de 0 a 10 a punts)
 • Viabilitat econòmica (de 0 a 5 punts)
 • Sostenibilitat (de 0 a 10 punts)
 • Igualtat de gènere (de 0 a 5 punts)
 • Impacte social (de 0 5 punts)
 • Català (de 0 a 5 punts)
 • Convocatòria de Creació de l’IEB (5 punts addicionals)
 • Formentera (5 punts addicionals)

Puntuació màxima: 100 punts.

7. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds, dirigides a l’IEB, comença l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB i romandrà obert durant 20 dies hàbils, és a dir del 15 de març al 14 d'abril, ambdós inclosos.

8. Documentació que cal presentar per sol·licitar la subvenció (consultau el punt 8 de la convocatòria)

El document original de la sol·licitud s’ha de presentar per mitjà del model normalitzat (annex 2), emplenat i signat, i ha d’anar acompanyat de la documentació següent:

a) La documentació acreditativa de la personalitat física o jurídica

b) Declaració responsable (annex 3)

c) Si escau, la sol·licitud d’autorització per fer despeses amb persones o entitats vinculades (annex 4).

d) Una memòria descriptiva i detallada del projecte, segons el model descarregable. Aquesta memòria servirà perquè la Comissió Avaluadora puntuï el projecte i, per tant, només es valorarà la informació inclosa en aquesta memòria.

e) El pressupost detallat del projecte, segons el model descarregable.

f) Pla de patrocinis i de finançament de l’esdeveniment.

g) L’acreditació que la persona o l’entitat beneficiària de l’ajuda és titular del compte bancari facilitat a l'annex 2.

h) En cas que el sol·licitant no sigui propietari de l’espai on es desenvolupen les activitats i allotjaments, una còpia del contracte d’arrendament.

i) Si no s’autoritza la consulta, per a subvencions de més de 3.000 €, els certificats d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb:

— L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— La Tresoreria General de la Seguretat Social.

— L'Agència Estatal d'Administració Tributària

9. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar per les vies següents:

a) A la seu electrònica de la CAIB, obligatori per a les persones jurídiques.

b) En el registre de l’IEB o en els registres i les oficines prevists en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Només per a persones físiques.

Si la sol·licitud no compleix els requisits d'aquesta convocatòria, s’ha de requerir una sola vegada la persona interessada que esmeni les deficiències i s'han de presentar les esmenes a través d'aquest enllaç.

10. Criteris per seleccionar els beneficiaris

La selecció dels beneficiaris s’ha de fer mitjançant el procediment de concurs, d’acord amb el procediment següent:

a) Un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds, la Comissió Avaluadora farà una valoració dels projectes sol·licitats d’acord amb els criteris de valoració de l’apartat 11 i s’ordenaran per ordre de puntuació.

b) A continuació, es calcularà l’import de la subvenció que correspondria a cada un dels projectes, d’acord amb els criteris de l’apartat 10.

c) Finalment, les ajudes s’atorgaran per l’ordre establert a l’apartat a) anterior amb l’import calculat en l’apartat b) fins que s’exhaureixi el crèdit pressupostari.

d) Només tindran dret a la subvenció els sol·licitants que hagin obtingut un mínim de 50 punts d'acord amb els criteris de valoració.

e) En cas d'igualtat en la puntuació, el criteri de desempat és donar prioritat al projecte que hagi obtingut una major puntuació en els apartats d) i c) del punt 11, per aquest ordre.

11. Justificació

El termini de justificació de la subvenció concedida acaba en el termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la finalització del període d’execució o des de l’endemà de la publicació de la resolució de concessió.

La justificació de l'activitat subvencionada s'ha de dur a terme amb la presentació de l’annex 7 juntament amb la documentació següent:

a) Una memòria d'actuació justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les condicions imposades a la concessió.
b) Una memòria econòmica justificativa (seguint el model descarregable a http://www.iebalearics.org) del cost de les activitats o despeses objecte de la subvenció.
c) Les factures.

d) Els documents acreditatius del pagament (extracte bancari i/o justificant bancari).

En cap cas no s’abonarà un import superior al que s’hagi justificat mitjançant factures.

Consultau tots els detalls al punt 19 de la convocatòria.

 

Per a més informació, escriviu-nos a: subvencions@iebalearics.org

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.