Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Centres de creació

Convocatòria 2022

PUBLICADA RESOLUCIÓ DEFINITIVA (26/1/23)

1. Pressupost

El crèdit assignat a aquesta convocatòria és de 100.000 € (cent mil euros).

2. Objecte i finalitat

Aquesta convocatòria té per objecte aprovar la convocatòria de subvencions per donar suport a de centres de creació artística establerts en el territori de les Illes Balears durant l’any 2022.

Els centres de creació tenen per objecte acompanyar els artistes en la recerca, creació i producció artística dins els àmbits d’arts escèniques, música, arts visuals, audiovisuals i literatura.

Els centres han de comptar amb un espai físic en condicions situat a les Illes Balears apte per a residències artístiques que ofereixi els recursos materials i tècnics necessaris per a la creació, i que comptin amb un programa d’activitats per fomentar la creació i la producció en les diverses etapes del procés, així com programes d’intercanvi i de projecció exterior.

3. Beneficiaris 

Són beneficiaris de les subvencions les empreses o entitats que es dediquin professionalment a la gestió d’un espai que fomenti la creació, formació d’artistes, investigació o producció artística dins els àmbits de les arts escèniques, música, arts visuals, audiovisuals, literatura i projectes multidisciplinaris.

Els centres de creació han de complir les característiques següents:

— Les activitats que es desenvolupin als centres de creació han d’estar relacionades amb la recerca, l’experimentació, la formació, la creació, la producció, la difusió o l’exhibició artístiques.

— Els centres han de disposar d’un espai físic a les Illes Balears adequat pel correcte desenvolupament de projectes.

— Els centres han de procurar d’un espai adequat per a l’hospedatge dels artistes durant les residències de creació.

— El centre ha d’oferir acompanyament i assessorament professional als artistes durant l’estada.

— Les activitats del centre han de ser íntegrament de caràcter professional.

4. Despeses subvencionables

— Les despeses d’activitats fetes al centre de creació.

— Les despeses d’arrendament del local del centre de creació.

— Les despeses generals del centre (subministrament elèctric, aigua i serveis de telefonia i internet).

— Les despeses de comunicació, promoció i publicitat del centre de creació.

— El transport dels artistes fins a les Illes Balears. El desplaçament inclou el viatge d’anada al centre de creació i el viatge de tornada d’aquest. Només s’accepten bitllets de classe turista amb uns màxims de 150 € per persona per desplaçament en vols nacionals, 350 € per vols a Europa i les illes Canàries i 800 € per vols a fora d’Europa.

— Les despeses ocasionades per la implementació d’aspectes virtuals: adaptació a plataformes i suports digitals; contractació de personal professional (tècnics de càmeres per a streaming, especialistes en seguretat sanitària, etc.)

— Les nòmines de treballadors, donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social, i el cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa, fins a un import màxim equivalent al 20 % de les despeses subvencionables.

— Les despeses d’adaptació a la realitat COVID-19: adaptació a plataformes i suports digitals; contractació de personal professional (tècnics de càmeres per a streaming, especialistes en seguretat sanitària, etc.); formació específica per a adaptació a la COVID-19. També s’hi inclouen les despeses derivades de proves COVID imprescindibles per fer el viatge.

5. Import

L’import màxim d’aquesta convocatòria que es pot atorgar a cada sol·licitant és de 30.000 €.

6. Valoració

Els projectes presentats es qualificaran en funció de les puntuacions que figuren al punt 11 de la convocatòria. Els punts generals que s’hi inclouen són:

 • Programació general (de 0 a 20 punts)
 • Exhibició (de 0 a 10 punts)
 • Potencial de projecció exterior (de 0 a 15 punts)
 • Interès cultural i artístic del projecte (de 0 a 20 punts)
 • Antiguitat (de 0 a 10 a punts)
 • Sostenibilitat (de 0 a 10 punts)
 • Igualtat de gènere (de 0 a 5 punts)
 • Impacte del projecte en el sector artístic al qual va dirigit i impacte social (5 punts)
 • Català (de 0 a 5 punts)
 • Convocatòria de Creació de l’IEB (5 punts addicionals)
 • Formentera (5 punts addicionals)

Puntuació màxima: 100 punts.

La puntuació mínima per obtenir subvenció és de 40 punts. Una qualificació d’1 punt correspon al 0,8 % de l’import subvencionable, que s’incrementa gradualment fins al 80 %, que correspon als 100 punts.

7. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds, dirigides a l’IEB, comença l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB i romandrà obert durant 20 dies hàbils, és a dir, del 20 de juny al 15 de juliol.

8. Documentació que cal presentar per sol·licitar la subvenció (consultau el punt 8 de la convocatòria)

El document original de la sol·licitud s’ha de presentar per mitjà del model normalitzat (annex 2), emplenat i signat, i ha d’anar acompanyat de la documentació següent:

a) La documentació acreditativa de la personalitat física o jurídica

b) Annex 3

c) Si escau, la sol·licitud d’autorització per fer despeses amb persones o entitats vinculades (annex 4).

d) Una memòria descriptiva i detallada del projecte amb els apartats detallats als criteris de valoració.

e) El pressupost detallat del projecte.

f) Pla de patrocinis i de finançament de l’esdeveniment.

g) L’acreditació que la persona o l’entitat beneficiària de l’ajuda és titular del compte bancari facilitat.

9. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds d’ajuts per a totes les convocatòries de l'IEB s’han de presentar a través del Registre Electrònic Comú (REC). Hi podeu accedir clicant en aquest enllaç.

La presentació de documentació per via electrònica és obligatòria per a totes les persones jurídiques amb residència fiscal a l’Estat espanyol, i recomanable per a les persones físiques.

10. Justificació

La justificació de l'activitat subvencionada s'ha de dur a terme amb la presentació del compte justificatiu a través del model normalitzat (annex 7), amb la documentació següent:

a) Una memòria d'actuació justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les condicions imposades a la concessió.
b) Una memòria econòmica justificativa (seguint el model descarregable a http://www.iebalearics.org) del cost de les activitats o despeses objecte de la subvenció.
c) Les factures.

d) Els documents acreditatius del pagament (extracte bancari i/o justificant bancari).

Consultau tots els detalls al punt 20 de la convocatòria.

Per a més informació, escriviu-nos a: subvencions@iebalearics.org

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.