Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Subvencions a la mobilitat i la projecció exterior

Convocatòria de subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l’any 2024

(Aquest text és un resum de les bases de la subvenció publicades al BOIB núm. 29, de 27 de febrer de 2024. Consulteu el text oficial complet aquí.)

Enllaç al tràmit telemàtic a partir de l'1 de març de 2024

Dotació pressupostària de la convocatòria: 250.000 €

Presentació de sol·licituds

El tràmit telemàtic per presentar les sol·licituds de subvenció s'obre el dia 1 de març de 2024.

El tràmit telemàtic és obligatori per a persones jurídiques amb residència fiscal a l’Estat espanyol. Per a les persones físiques també és recomanable presentar tota la documentació a través del tràmit telemàtic, malgrat que també poden presentar la documentació (sol·licitud, annexos i justificació) al Registre de l’IEB (Ca n’Oleo - carrer de l’Almudaina, 4, 07001 Palma), a qualsevol registre oficial o per correu administratiu.

Objecte

Fomentar la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears a través d’activitats de promoció de caràcter professional corresponents al període comprès entre el 16 de setembre de 2023 i el 15 de setembre de l’any 2024.

Línies de subvenció:

a) Mobilitat

Suport a la mobilitat d’artistes i agents culturals de l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears.

b) Projectes de projecció exterior

Suport a activitats de projecció exterior de l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears.

Projectes que se subvencionen

Activitats de projecció exterior de l'àmbit de les arts visuals:

— Les exposicions fora de l'illa de residència.

— La participació a fires i festivals d'arts visuals fora de l'illa de residència.

— L’assistència i participació a jornades de formació especialitzades fora de l’illa de residència.

— Les residències d'artistes, d’investigació o de comissariat fora de l'illa de residència.

Requisits mínims

Els espais d'acollida de les activitats han de ser espais de difusió d'art contemporani, amb una programació anual estable d'exposicions i activitats culturals de l'àmbit de les arts visuals.

Els artistes han d’haver fet almenys una exposició individual en la seva trajectòria professional o haver participat en almenys tres exposicions col·lectives d'arts visuals en espais de difusió d’art contemporani.

Els agents culturals han d'haver organitzat o promogut almenys tres projectes culturals d'arts visuals en espais de difusió d’art contemporani.

Només poden demanar subvenció els agents culturals que siguin els titulars o promotors directes de l’activitat.

En projectes i/o exposicions col·lectius només es pot demanar subvenció per a les despeses associades a la participació de l’artista balear.

Beneficiaris

a) Mobilitat

Per a la línia de suport a la mobilitat d'artistes i agents culturals de l'àmbit de les arts visuals de les Illes Balears (punt 1.2.a), en són beneficiàries les persones físiques i jurídiques (creadors i agents culturals) que produeixin i organitzin projectes d'exposició i activitats artístiques relacionats amb creadors de les Illes Balears i desenvolupen activitats de caràcter professional en el sector de les arts visuals.

b) Projecció exterior

Per a la línia de suport a activitats de projecció exterior de l'àmbit de les arts visuals (punt 1.2.b), en son beneficiàries les persones físiques i jurídiques de l’àmbit de les arts visuals que produeixin i organitzin projectes d'exposició i activitats artístiques de caràcter professional en el sector de les arts visuals. Els beneficiaris poden tenir la residència fiscal tant dins com fora de les Illes Balears. Les empreses i organitzacions de fora de les Illes Balears han de produir i organitzar projectes d'exposició i activitats artístiques relacionats amb creadors de les Illes Balears.

Els beneficiaris han de ser persones físiques donades d’alta en el règim d’autònoms en epígrafs relacionats amb les arts visuals o persones jurídiques que tenguin com a objecte social el desenvolupament d’activitats de caràcter professional en el sector de les arts visuals.

Despeses subvencionables

a) Mobilitat

S'hi inclouen exclusivament, fins els imports màxims prevists, les despeses derivades de:

· Desplaçament (viatge d’anada i tornada)

· Allotjament

· Transport d’obra

· Quotes d'inscripció o d'acreditació a fires, festivals, jornades professionals i/o residències d'arts visuals

 

b) Projecció exterior

Es poden comptabilitzar i incloure, fins als imports màxims prevists, les despeses derivades de:

· El desplaçament d'artistes i agents culturals de les Illes Balears. Només s'accepten bitllets de classe turista.

· Les despeses d'allotjament

· El transport de concentració i dispersió de l'obra

· La producció d'obra vinculada a l'activitat de promoció. És subvencionable un màxim del 50% del cost de producció d’obra, fins a un màxim de 7.000 € (set mil euros). Només es subvencionen les despeses de producció d'obra d'artistes balears.

· L’emmarcament d’obra, construcció de peanyes, mobiliari i condicionament de l'estand a una fira. És subvencionable un màxim de 1.000 € (mil euros).

· La pòlissa clau a clau

· El muntatge i el desmuntatge

· El lloguer de l'espai d’exposició

· Les quotes d'acreditació i/o el lloguer de l'estand a fires

· Els honoraris de persones i contractació de serveis professionals

· L'edició i traducció de material gràfic i de promoció. En el cas d’edició d’un catàleg, l’espai d’acollida ha d’assumir un mínim del 50 % del cost de la publicació.

· L'assegurança mèdica en el cas de residències d'artistes, d’investigació o de comissariat

Les despeses subvencionables s’atorguen en funció dels imports màxims i els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria.

Imports màxims

L'import màxim anual que es pot concedir per beneficiari és de 25.000 € (vint-i-cinc mil euros).

Els imports màxims per projecte que es poden concedir a la mobilitat s’estableixen en funció de la destinació geogràfica (Illes Balears, Espanya peninsular, Canàries i Europa, fora de Europa) i el nombre de participants (fins 3 artistes, més de 3 artistes).

L’import màxim per projecte que es pot concedir a activitats de promoció exterior és de 25.000 € (vint-i-cinc mil euros).

Nombre màxim de sol·licituds

A projecció exterior només es pot presentar una sol·licitud per projecte.

Termini de presentació de sol·licituds

Fins al 15 de setembre de 2024.

Documentació que cal presentar per sol·licitar la subvenció

(vg. punt 8 de les bases de convocatòria)

Cal presentar la sol·licitud de subvenció (Annex 2) emplenada, datada i signada, juntament amb tota la documentació administrativa i tècnica requerida: annex 3, còpia del DNI del sol·licitant, documentació de l’empresa (estatuts, escriptura de fundació, NIF), memòria del projecte amb tota la documentació acreditativa per als criteris de valoració, pressupost detallat, pla de finançament del projecte, pla de comunicació i difusió, etc.

Documentació que cal presentar per justificar la subvenció

(vg. punt 19 de les bases de la convocatòria)

Cal presentar el compte justificatiu (annex 8), juntament amb la memòria d’actuació de l’activitat i, si escau, registres gràfics que la documentin; la memòria econòmica, juntament amb les factures i els corresponents comprovants de pagament; i els materials gràfics i promocionals editats o publicats amb motiu de l’activitat.

Els annexos es poden descarregar a la columna de Documents adjunts.

Presentació de sol·licituds/justificacions al registre 

En el cas de persones jurídiques amb residència fiscal a l’Estat espanyol (empreses, cooperatives, societats civils, associacions i fundacions), tota la documentació (sol·licitud, annexos i justificació) s’ha de presentar de manera obligatòria a través del tràmit telemàtic que trobareu a la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En el cas de persones físiques (persones donades d’alta en el règim especial de treballadors autònoms i comunitats de béns), també és recomanable presentar tota la documentació (sol·licitud, annexos i justificació) a través del tràmit telemàtic que trobareu a la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Això no obstant, les persones físiques també poden presentar la documentació (sol·licitud, annexos i justificació) al Registre de l’IEB (Ca n’Oleo - carrer de l’Almudaina, 4, 07001 Palma), a qualsevol registre oficial o per correu administratiu.

 

Presentació de justificacions 2023

Les JUSTIFICACIONS per a totes les convocatòries de l'IEB es poden presentar a través del següent Enllaç al tràmit telemàtic per presentar la justificació (fins al 8 de març de 2024).

La presentació de documentació per via electrònica és obligatòria per a totes les persones jurídiques amb residència fiscal a l’Estat espanyol (empreses, cooperatives, societats civils, associacions i fundacions), i recomanable per a les persones físiques (individus, persones donades d’alta en el règim especial de treballadors autònoms i comunitats de béns). Amb tot, les persones físiques també poden presentar la sol·licitud en paper al Registre de l’IEB (C. Almudaina, 4 - Palma), per correu administratiu o per servei de missatgeria.

 

AQUEST TEXT ÉS UN RESUM INFORMATIU. CONSULTAU LA CONVOCATÒRIA OFICIAL AL BOIB

Per a més informació: www.iebalearics.org i suportsubvencions@iebalearics.org

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.