Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Arts visuals. Convocatòria 2019

Arts Visuals. Convocatòria 2019

Suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears 2019

Pressupost anual:  300.000 €

Suport a la organització de residències d'artistes i comisaris

Pressupost anual:  60.000 €

 

Línies de subvenció

 

a) Mobilitat

Suport a la mobilitat d’artistes, comissaris i agents culturals de l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears

 

b) Projectes de projecció exterior

Suport a activitats de projecció exterior de l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears

 

Projectes que se subvencionen

 • Assistència a fires, festivals i jornades de formació

 • Exposicions i activitats artístiques

 • Participació en residències i tallers artístics

 • Assistència i participació a jornades, fires i festivals, amb o sense actuació

 

Requisits mínims

Els espais d’acollida de les activitats han de ser espais de difusió d’art contemporani, amb una programació anual estable d’exposicions i activitats culturals de l’àmbit de les arts visuals.

Els artistes han de comptar amb al menys una exposició individual en la seva trajectòria professional o haver participat en al menys tres exposicions col·lectives d’arts visuals a les Illes Balears.

Els agents culturals balears han d’haver organitzat o promogut al menys tres projectes culturals d’artistes visuals balears.

En cas de projectes i/o exposicions col·lectives d’artistes balears, s’ha de presentar una sola sol·licitud de suport per projecte i/o exposició.

 

a) SUPORT A LA MOBILITAT

Suport a la mobilitat dels artistes, comissaris i agents culturals de l'àmbit de les arts visuals de les Illes Balears

 

Beneficiaris

• Empreses, creadors i agents culturals relacionats amb l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears, que produeixin i organitzin projectes d’exposició i activitats artístiques relacionades amb creadors de les Illes Balears.

  

Despeses que cobreix

Desplaçament de persones, càrrega, allotjament, acreditació i manutenció

 

Imports màxims

 

Imports màxims per a MOBILITAT

Zona

Desplaç. por persona

Allotjament persona/dia

Manuten. persona/día

Càrrega

Acredit.

Màxims (fins 6 pax)

Màxims per a projectes col·lectius

(7 a 12/+12 pax)

Illes Balears

100 €/150 € doble insularitat

60 €

18 €

500 €

350 €

1.000 €

2.000/3.000€

Espanya peninsular

150 €

60 €

18 €

1.000 €

350 €

2.000 €

3.500/5.000 €

Europa i Illes Canàries

350 €

60 €

18 €

1.500 €

350 €

3.000 €

5.000/7.000 €

Fora d'Europa

1.000 €

60 €

18 €

2.000 €

350 €

4.000 €

6.500/9.000 €

 

Llevat de manutenció, cal justificar els conceptes subvencionables amb factures. Només es pagarà l'import justificat fins a arribar als màxims indicats.

 

b) SUPORT A LA PROJECCIÓ EXTERIOR

Suport a activitats de projecció exterior de l'àmbit de les arts visuals de les Illes Balears

 

Beneficiaris

• Les empreses de l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears, i aquelles amb residència fiscal fora de la nostra comunitat, que produeixin i organitzin projectes d’exposició i activitats artístiques relacionades amb creadors de les Illes Balears

.

• Les persones jurídiques que estiguin donades d’alta d’activitat econòmica en epígrafs relacionats amb les arts visuals.

 

Despeses subvencionables

 • Desplaçament del personal artístic i dos tècnics, allotjament i manutenció, fins els màxims indicats a la taula de Mobilitat

 

Despeses subvencionables en aplicació de la puntuació obtinguda a la valoració del projecte:

• Producció d’obra (fins màx. 5.000 €)

 • Transport de concentració i dispersió de l’obra

 • Pòlissa clau a clau

 • Muntatge i desmuntatge

 • Quotes d’acreditació i lloguer d’estands

 • Honoraris de persones i contractació de serveis professionals

 • Edició i producció de material gràfic i de promoció

 • Assegurança mèdica (residències)

 

Import màxim

L’import màxim anual que es pot concedir per sol·licitant i projecte és de vint-i-cinc mil euros (25.000 €).

 

Pagament

El 50% de l’import atorgat es fa efectiu mitjançant transferència bancària amb la publicació de la resolución definitiva al BOIB. El 50% restant, prèvia justificació de la realització de l’activitat per a la qual s’ha sol·licitat l’ajuda.

 

Obligacions dels beneficiaris

• Cal comunicar amb set dies d'antelació la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.

• S’ha de fer constar el suport de l’IEB en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l’activitat mitjançant el logotip de l’Institut d’Estudis Baleàrics i la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, que es troba a disposició dels sol·licitants aquí (http://www.iebalearics.org/ca/p/identitat/)

 

Termini de presentació de sol·licituds

• 10 dies hàbils abans de l’inici de l'activitat

- Aquest apartat no regeix per a les activitats que es duguin a terme entre l’1 de desembre de 2018 i el 15 d’abril de 2019, on les sol·licituds s’hauran de formalitzar obligatòriament fins al 15 d’abril de 2019.

- Per a les activitats que es duguin a terme entre el 30 d’octubre i el 30 de novembre de 2019, les sol·licituds s’han de presentar fins al 15 d’octubre de 2019.

• S'accepten sol·licituds fins al 15 d’octubre de 2019

AQUEST TEXT ÉS UN RESUM INFORMATIU. LA CONVOCATÒRIA OFICIAL ESTÀ PUBLICADA AL BOIB.

BOIB modificació en PDF de la línia de mobilitat i projecció exterior.

 

Resum de les subvencions TalentIB per donar suport a l’organització de residències d’artistes i
de comissariat d’arts visuals a les Illes Balears i els territoris de parla catalana per a l’any 2019


Objecte de la subvenció
Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears a través de l’organització de residències d’artistes i de comissariat de l’àmbit de les arts visuals a les Illes Balears i els territoris de parla catalana durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2018 i 30 de novembre de 2019 per fomentar l’intercanvi i la relació entre Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior.


Presentació de sol·licituds: fins 31 d’agost de 2019
Qui pot sol·licitar la subvenció: l’espai que organitza la residència
Objecte: Residències d’artistes i de comissariat realitzats entre l’1 de desembre de 2018 i 30 de novembre de 2019


Condicions
Poden participar en aquest circuit tots els espais culturals establerts a Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i els territoris de parla catalana, que, a més d’una programació expositiva i d’activitats artístiques de trajectòria reconeguda, disposin d’un programa públic de residències d’artistes, d’investigació i/o de comissariat.
Actua com a sol·licitant i beneficiari l’espai que du a terme la residència d’artistes o de comissariat.
Les residències d’artistes estan adreçades a artistes visuals residents a les Illes Balears o naturals de l’arxipèlag que vulguin desenvolupar un projecte de creació fora de la seva illa de residència. Les residències de comissariat estan adreçades a comissaris en general que vulguin desenvolupar un projecte de creació i/o investigació a les Illes Balears o als territoris de parla catalana. Els comissaris poden ser tant residents locals com de fora de les Illes Balears.
En el cas dels comissaris residents a les Illes Balears, la participació ha d’implicar mobilitat fora de la seva illa de residència.
En el cas dels comissaris de fora de les Illes Balears, la residència s’ha de fer a un espai de les Illes Balears.

S’estableixen dues modalitats de subvenció, les quals són excloents entre si:

a) Suport a les residències d’artistes, d’investigació i/o comissariat per a artistes visuals i comissaris residents a les Illes Balears o naturals de l’arxipèlag que vulguin desenvolupar un projecte de creació fora de la seva illa o lloc de residència.
Es poden comptabilitzar i incloure les despeses derivades de:
- El desplaçament (viatge d’anada i tornada) dels artistes i/o comissaris, fins a un màxim de 150,00 € (cent cinquanta euros). Només s’accepten bitllets en classe turista.
- El transport d’obra, fins a un màxim de 500,00 € (cinc-cents euros).
- L’allotjament, fins a un màxim de 60,00 € (seixanta euros) per persona i dia.
- La producció d’obra, fins a un màxim de 500,00 € (cinc-cents euros). Les despeses de producció s’han de justificar amb factures de proveïdors en què el concepte identifiqui clarament que es tracta de producció d’obra per al projecte que es desenvolupa durant la residència.

- La gestió (només per als espais que organitzen la residència), fins a un màxim de 250,00 € (dos-cents cinquanta euros).

- El quilometratge en els desplaçaments per carretera (en el viatge d’anada i tornada de la residència) que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,240141 € per quilòmetre.
- La manutenció de l’artista/comissari, amb un import màxim de 18,00 € (devuit euros) per persona i dia.

L’import màxim que es pot atorgar es calcula en funció de la durada de la residència:
1 setmana = 750,00 € (set-cents cinquanta euros) per artista/comissari.
2 setmanes = 1.200,00 € (mil dos-cents euros) per artista/comissari.

3 setmanes = 1.600,00 € (mil sis-cents euros) per artista/comissari.
4 setmanes o més = 2.000,00 € (dos mil euros) per artista/comissari.
En cas de residències col·lectives, el màxim de despeses de gestió que poden imputar els espais són 500,00 € (cinc-cents euros).

b) Suport a les residències de comissariat per a comissaris de fora de les Illes Balears.
Es poden comptabilitzar i incloure les despeses derivades de:

- El desplaçament (viatge d’anada i tornada) dels comissaris, fins a un màxim de 400 € (quatre-cents euros) si procedeixen de l’Espanya peninsular, les illes Canàries i Europa, i fins a un màxim de 1.000,00 € (mil euros) si procedeixen de fora d’Europa. Només s’accepten bitllets en classe turista.
- L’allotjament, fins a un màxim de 60,00 € (seixanta euros) per persona i dia.

- La gestió (només per als espais que organitzen la residència), fins a un màxim de 250,00 € (dos-cents cinquanta euros).

- La manutenció (del comissari), amb un import màxim de 18,00 € (devuit euros) per persona i dia. L’import màxim que es pot atorgar es calcula en funció de la durada de la residència i el lloc de procedència del resident.
 

Opció 1
En el cas de comissaris que procedeixen d’Espanya i Europa:
1 setmana = 750,00 € (set-cents cinquanta euros) per comissari.
2 setmanes = 1.200,00 € (mil dos-cents euros) per comissari.
3 setmanes = 1.600,00 € (mil sis-cents euros) per comissari.
4 setmanes o més = 2.000,00 € (dos mil euros) per comissari.
Opció 2
En el cas de comissaris de fora d’Europa:
1 setmana = 1.250,00 € (mil dos-cents cinquanta euros) per comissari.
2 setmanes = 1.500,00 € (mil cinc-cents euros) per comissari.
3 setmanes = 2.000,00 € (dos mil euros) per comissari.
4 setmanes o més = 2.500,00 € (dos mil cinc-cents euros) per comissari.
En cas de residències col·lectives, el màxim de despeses de gestió que poden imputar els espais són 500,00 € (cinc-cents euros).

Termini de presentació de sol·licituds de subvenció

El termini per presentar les sol·licituds s’obre a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i roman obert fins al 31 d’agost de 2019.

Documentació que cal presentar per sol·licitar la subvenció
Sol·licitud d’una subvenció
1) Sol·licitud de subvenció (Annex 2), emplenada i signada, juntament amb tota la documentació administrativa i tècnica requerida (vg. Punt 6 de les bases): còpia del DNI del sol·licitant, documentació de l’empresa (estatuts, escriptura de fundació, CIF), dossier del projecte, pressupost detallat, pla de finançament del projecte

2) Declaració responsable (annex 3), emplenada i signada

3) La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar a l’IEB fins màxim 31 d’agost de 2019. Cal passar-la pel Registre de la institució. Si no es pots entregar la sol·licitud a l’oficina de l’IEB, cal enviar-la per correu administratiu (amb el matasegell a la primera pàgina de la sol·licitud) o certificat.

Justificació de la subvenció (vg. punt 12 de les bases)
1) Cal presentar l’Annex 5 emplenat i signat amb la relació de factures i còpies de les factures que justifiquen la subvenció. Les factures han d’anar acompanyades de justificants de pagament. Cal passar la justificació per Registre. Si no es pots entregar la justificació a l’oficina de l’IEB, cal enviar-la per correu administratiu (amb el matasegell a la primera pàgina de la sol·licitud) o
certificat.

2) La justificació s’ha d’acompanyar per una memòria valorativa i exemplars del material promocional elaborat per a l’activitat. Cal recordar que els materials promocionals han d’acreditar el suport a través de subvenció de l’IEB (http://www.iebalearics.org/ca/p/identitat/).

Passes del procés de presentació i tramitació d’una subvenció
1) El sol·licitant presenta la sol·licitud amb tota la documentació requerida (vg. Punt 6 de les bases)
2) L’IEB celebra una Comissió avaluadora per a la concessió de les subvencions sol·licitades
3) Es publica la resolució provisional de la Comissió a la web de l’IEB
(http://www.iebalearics.org/ca/subvencions/). L’IEB ho notifica amb un correu electrònic a tots els beneficiaris.
4) S’obre el termini de 15 dies perquè els sol·licitants puguin presentar al·legacions, si escau
5) Es publica la resolució definitiva de la Comissió al BOIB. L’IEB ho notifica amb un correu electrònic a tots els beneficiaris.
6) Si l'activitat ja ha acabat, el beneficiari té 30 dies per presentar la justificació de la subvenció amb l’ Annex 5 emplenat, la relació de factures, còpies de les factures amb comprovants de pagament.
7) Cal passar la justificació per Registre (oficina de l'IEB)
8) L’IEB tramita la justificació
9) L’IEB ingressa l’import de la subvenció atorgada

Presentació de sol·licituds a qualsevol registre oficial o mitjançant correu administratiu.

 

AQUEST TEXT ÉS UN RESUM INFORMATIU. LA CONVOCATÒRIA OFICIAL ESTÀ PUBLICADA AL BOIB.

BOIB en PDF a les bases de la linia de subvenció Talent IB per a la organització de residències.

 

Més informaciówww.iebalearics.org i subvencions@iebalearics.org

Institut d'Estudis Baleàrics

c/de la Protectora, 10, local 11 – 07012 Palma

971 178 996


 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.