Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Subvencions a la mobilitat i la projecció exterior

Convocatòria de subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l’any 2022

(Aquest text és un resum de les bases de la subvenció publicades al BOIB núm. 79, de 18 de juny de 2022. Consulteu el text oficial complet aquí.)

Pressupost:  300.000 €

Línies de subvenció:

a) Mobilitat

Suport a la mobilitat d’artistes i agents culturals de l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears.

b) Projectes de projecció exterior

Suport a activitats de projecció exterior de l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears.

Projectes que se subvencionen

Activitats de projecció exterior, físiques o telemàtiques, de l'àmbit de les arts visuals:

— Les exposicions i activitats artístiques fora de l'illa de residència.

— La participació a fires i festivals fora de l'illa de residència.

— L’assistència i participació a jornades de formació fora de l’illa de residència.

— Les residències d'artistes, d’investigació o de comissariat fora de l'illa de residència.

Requisits mínims

Els espais d'acollida de les activitats han de ser espais de difusió d'art contemporani, amb una programació anual estable d'exposicions i activitats culturals de l'àmbit de les arts visuals.

Els artistes han d’haver fet almenys una exposició individual en la seva trajectòria professional o haver participat en almenys tres exposicions col·lectives d'arts visuals en espais de difusió d’art contemporani.

Els agents culturals han d'haver organitzat o promogut almenys tres projectes culturals d'arts visuals en espais de difusió d’art contemporani.

Només poden demanar subvenció els agents culturals que siguin els titulars o promotors directes de l’activitat.

En projectes i/o exposicions col·lectius només es pot demanar subvenció per a les despeses associades a la participació de l’artista balear.

Beneficiaris

a) Mobilitat: Per a la línia de suport a la mobilitat d'artistes i agents culturals de l'àmbit de les arts visuals de les Illes Balears (punt 1.2.a), en són beneficiàries les persones físiques i jurídiques (creadors i agents culturals) que produeixin i organitzin projectes d'exposició i activitats artístiques relacionats amb creadors de les Illes Balears.

Els beneficiaris han d'estar donats d'alta en el cens tributari en epígrafs vinculats al sector de les arts visuals, o bé han de tenir com a objecte social el desenvolupament d’activitats de caràcter professional en el sector de les arts visuals.

b) Projecció exterior:

Per a la línia de suport a activitats de projecció exterior de l'àmbit de les arts visuals (punt 1.2.b), en son beneficiaris les empreses i organitzacions de l’àmbit de les arts visuals que produeixin i organitzin projectes d'exposició i activitats artístiques d’arts visuals. Aquestes empreses i organitzacions poden tenir la residència fiscal tant dins com fora de les Illes Balears. Les empreses i organitzacions de fora de les Illes Balears han de produir i organitzar projectes d'exposició i activitats artístiques relacionats amb creadors de les Illes Balears.

Els beneficiaris han de ser persones físiques donades d’alta en el règim d’autònoms en epígrafs relacionats amb les arts visuals o persones jurídiques que tenguin com a objecte social el desenvolupament d’activitats de caràcter professional en el sector de les arts visuals.

Despeses subvencionables

a) Mobilitat

S'hi inclouen exclusivament, fins els imports màxims prevists, les despeses derivades de:

· Desplaçament (viatge d’anada i tornada)

· Allotjament

· Transport d’obra

· Quotes d'inscripció o d'acreditació a fires, festivals, jornades professionals i/o residències d'arts visuals

· Proves Covid-19

Imports màxims per destinació geogràfica:

b) Projecció exterior

Es poden comptabilitzar i incloure, fins als imports màxims prevists, les despeses derivades de:

· El desplaçament d'artistes i agents culturals de les Illes Balears. Només s'accepten bitllets de classe turista.

· Les despeses d'allotjament fins a un màxim de 150 € per persona i nit

· El transport de concentració i dispersió de l'obra

· La producció d'obra vinculada a l'activitat de promoció. És subvencionable un màxim del 50 % del cost de producció d’obra, fins a un màxim de 7.000 € (set mil euros). Només es subvencionen les despeses de producció d'obra d'artistes balears.

· L’emmarcament d’obra, construcció de peanyes, mobiliari i condicionament de l'estand a una fira. És subvencionable un màxim de 1.000 € (mil euros).

· La pòlissa clau a clau

· El muntatge i el desmuntatge

· El lloguer de l'espai d’exposició

· Les quotes d'acreditació i/o el lloguer de l'estand a fires

· Els honoraris de persones i contractació de serveis professionals

· L'edició i traducció de material gràfic i de promoció. En el cas d’edició d’un catàleg, l’espai d’acollida ha d’assumir un mínim del 50 % del cost de la publicació.

· L'assegurança mèdica en el cas de residències d'artistes, d’investigació o de comissariat

· Proves Covid-19

Les despeses subvencionables s’atorguen en funció dels imports màxims i els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria.

Imports màxims

L'import màxim anual que es pot concedir per beneficiari és de 25.000 € (vint-i-cinc mil euros).

Els imports màxims per projecte que es poden concedir a la mobilitat s’estableixen en funció de la destinació geogràfica (Illes Balears, Espanya peninsular, Canàries i Europa, fora de Europa) i el nombre de participants (fins 3 artistes, més de 3 artistes).

L’import màxim per projecte que es pot concedir a activitats de promoció exterior (punt 14.3. de les bases) és de 25.000 € (vint-i-cinc mil euros).

Nombre màxim de sol·licituds:

A projecció exterior només es pot presentar 1 sol·licitud per projecte.

Termini de presentació de sol·licituds

Fins al 30 de setembre de 2022

 

Documentació que cal presentar per sol·licitar la subvenció (vg. punt 8 de les bases de convocatòria)

Cal presentar la sol·licitud de subvenció (Annex 2) emplenada, datada i signada, juntament amb tota la documentació administrativa i tècnica requerida: annex 3, còpia del DNI del sol·licitant, documentació de l’empresa (estatuts, escriptura de fundació, NIF), memòria del projecte amb tota la documentació acreditativa per als criteris de valoració, pressupost detallat, pla de finançament del projecte, pla de comunicació i difusió.

Documentació que cal presentar per justificar la subvenció (vg. punt 19 de les bases de la convocatòria)

Cal presentar el compte justificatiu (annex 7), juntament amb la memòria d’actuació de l’activitat i, si escau, registres gràfics que la documentin; la memòria econòmica, amb les factures i els corresponents comprovants de pagament; i els materials gràfics i promocionals editats o publicats amb motiu de l’activitat.

Els annexos es poden descarregar a la columna de Documents adjunts.

Presentació de sol·licituds/justificacions al registre 

Les sol·licituds i justificacions d’ajuts d’aquesta convocatòria s’han de presentar a través del Registre Electrònic Comú.

La presentació de documentació per via electrònica és obligatòria per a totes les persones jurídiques amb residència fiscal a l’Estat espanyol (empreses, cooperatives, societats civils, associacions i fundacions), i recomanable per a les persones físiques (individus, persones donades d’alta en el règim especial de treballadors autònoms i comunitats de béns).

Les persones físiques també poden presentar la documentació de manera presencial al Registre de l’IEB (Ca n’Oleo - carrer de l’Almudaina, 4, 07001 Palma), a qualsevol registre oficial o per correu administratiu.


 

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.