Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Jornades d'Estudis Locals. Convocatòria 2019

Pressupost: 40.000 €

1. De l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció

1.1. Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la promoció dels estudis locals de les Illes Balears i a l'edició i digitalització de les publicacions que es desprenguin d'aquestes jornades, durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2018 i 30 de novembre de 2019.

1.2. S’estableixen tres línies de subvenció:

a) Suport a l'organització i producció de jornades d'estudis locals en l'àmbit de les ciències socials a qualsevol municipi de les Illes Balears.

S’inclouen les següents despeses:

Els catxets dels ponents.

Els desplaçaments dels ponents i l'estada.

La producció de qualsevol material gràfic destinat a la publicitat de l'esdeveniment, sempre i quan facin constar la col·laboració de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

La contractació de serveis professionals necessaris per a l'organització de l'esdeveniment.

Queden expressament excloses de la possibilitat de subvenció les despeses següents:

— Els honoraris del beneficiari de la subvenció.

— Els tiquets de combustible i aparcament.

b) Suport a l'edició de les actes de les jornades d'estudis locals en l'àmbit de les ciències socials a qualsevol municipi de les Illes Balears.

S’inclouen totes les despeses derivades de l'edició del volum: producció, correcció, disseny, maquetació, impressió, revisió degalerades, etc.

c) Suport a la digitalització de les actes, passades o presents, de les jornades d'estudis locals en l'àmbit de les ciències socials realitzades a qualsevol municipi de les Illes Balears.

S’inclouen totes les despeses derivades de la digitalització del volum: producció, correcció, disseny, revisió de galerades, conversió en format EPUB, etc.

4. De l’import de les subvencions

4.1. L’import màxim anual que es pot concedir a un sol·licitant no podrà superar els sis mil euros (6.000 €).

4.2. Pel que fa a les activitats a les quals fa referència el punt 1.2, es qualificaran en funció de les puntuacions següents:

a) Interès de la programació: de 0 a 20 punts.

b) Si té transcendència a les altres illes o compta amb ponents de les altres illes o dels territoris de parla catalana: de 0 a 20 punts.

c) Valoració dels aspectes innovadors: de 0 a 20 punts.

d) Si les jornades s'han celebrat més de 5 anys: de 0 a 15 punts.

e) Si els organitzadors pertanyen a una xarxa de centres d'estudis locals: de 0 a 15 punts.

f) Si es tracta d'una temàtica que contribueix a la igualtat de gènere o si són dones el 40% com a mínim dels ponents que hi participen o de l’equip organitzador: 5 punts.

g) Si és un projecte que té un retorn social (accions que contribueixen a la millora, la dinamització o la revitalització d’un col·lectiu, una comunitat o una zona en condicions desfavorides o en risc d’exclusió o que contribueixen a la sensibilització i educació de la

societat cap els mateixos): 5 punts.

h) Accions amb el seu origen, localització o destí a Formentera o realitzades per organitzadors, empreses, entitats o col·lectius d’aquest territori: 5 punts.

Puntuació total: 100 punts.

4.3. Només tendran dret a la subvenció els sol·licitants que hagin obtingut un mínim de 30 punts, d'acord amb els criteris establerts en l'apartat 4.2.

4.4. Una qualificació de 30 punts correspon al 13,33 % de l’import subvencionable, que s’incrementa gradualment fins al 80 %, que correspon als 100 punts.

4.5. L’import màxim per cada un dels projectes especificats en el punt 1.2 és de quatre mil euros (4.000 €).

5. Dels beneficiaris i els requisits que han de complir

5.1. En són beneficiaris:

a) Qualsevol tipus d'associació d'estudis locals legalment establerta.

b) Els ajuntaments de les Illes Balears que organitzen aquest tipus d'esdeveniments.

7. Dels terminis per efectuar la sol·licitud i les eventuals esmenes

7.1. El termini per presentar les sol·licituds estarà obert a partir del setè dia hàbil des de la publicació de la convocatòria en el BOIB i romandrà obert fins al 30 de setembre de 2019.

7.2. Les sol·licituds s’han de formalitzar obligatòriament, com a mínim, deu dies hàbils abans de l’inici de l’esdeveniment. Aquest apartat no és aplicable a les activitats que s'han realitzat entre el dia 1 de desembre de 2018 i el 15 de març de 2019. En aquest cas, les sol·licituds s’hauran de formalitzar obligatòriament abans del 15 de març de 2019.

7.3. El termini per esmenar la documentació presentada és de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la notificació del requeriment a la persona interessada. Transcorregut aquest termini, es considerarà que el sol·licitant ha desistit de la petició i s’arxivarà l’expedient sense més tràmit, prèvia la resolució corresponent.

AQUEST TEXT ÉS UN RESUM INFORMATIU. LLEGIU LA CONVOCATÒRIA OFICIAL AL BOIB.

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS


·         Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 8 de febrer de 2019 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a les activitats d'estudis locals que es celebrin a les Illes Balears durant l’any 2019

Número de registre 1535 - Pàgines 6585-6598

Enllaç a la web per consultar el BOIB.

Descarrega el document en PDF.

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.