Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Jornades d'Estudis Locals. Convocatòria 2018

1. De l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció

1.1. Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la promoció dels estudis locals de les Illes Balears i a l'edició i digitalització de les publicacions que es desprenguin d'aquestes jornades, durant el període comprès entre els dies 1 de gener i 30 de novembre de 2018.

1.2. S’estableixen tres línies de subvenció:

a) Suport a l'organització i producció de jornades d'estudis locals en l'àmbit de les ciències socials a qualsevol municipi de les Illes Balears.

S’inclouen les següents despeses:

Els catxes dels ponents.

Els desplaçaments dels ponents i l'estada.

La producció de qualsevol material gràfic destinat a la publicitat de l'esdeveniment sempre i quan facin constar la col·laboració de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

La contractació de serveis professionals necessaris per a l'organització de l'esdeveniment.

Queden expressament excloses de la possibilitat de subvenció les despeses següents:

— Els honoraris del beneficiari de la subvenció.

— Els tiquets de combustible i aparcament.

 

b) Suport a l'edició de les actes de les jornades d'estudis locals en l'àmbit de les ciències socials a qualsevol municipi de les Illes Balears.

S’inclouen totes les despeses derivades de l'edició del volum: producció, correcció, disseny, maquetació, impressió, revisió de galerades, etc.

c) Suport a la digitalització de les actes, passades o presents, de les jornades d'estudis locals en l'àmbit de les ciències socials realitzades a qualsevol municipi de les Illes Balears.

S’inclouen totes les despeses derivades de la digitalització del volum: producció, correcció, disseny, revisió de galerades, conversió en format EPUB, etc.

 

2. De l’import màxim que es destina a la convocatòria i els crèdits pressupostaris als quals s’imputa

2.1. Es destina a aquestes ajudes un import total de 40.000 euros, amb càrrec al capítol 4 dels pressupostos de l’IEB per a l’any 2018.

 

3. Dels criteris objectius i de preferència que han de regir en la concessió de la subvenció

3.1. Per a la concessió dels ajuts que estableix aquesta convocatòria s'ha d'aplicar un criteri de resolució per rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds en el Registre General de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports o en els registres i les oficines que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015; atès que, d'acord amb la seva naturalesa, no són necessàries ni la comparació ni la prelació de les sol·licituds en un únic procediment, segons l'article 6.3 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'educació i cultura.

3.2. Les sol·licituds d'ajuts es poden resoldre individualment encara que no n'hagi acabat el termini de presentació, fins que s'exhaureixin els crèdits destinats a la convocatòria i, si no és el cas, fins que es resolguin tots els expedients presentats dins el termini.

4. De l’import de les subvencions

4.1. L’import màxim anual que es pot concedir a un sol·licitant no podrà superar els sis mil euros (6.000 €).

4.2. Pel que fa a les activitats a les quals fan referència els punts 1.2. es qualificaran en funció de les puntuacions següents:

a) Interès de la programació: de 0 a 20 punts.

b) Si té transcendència a les altres illes o compta amb ponents de les altres illes o dels territoris de parla catalana: de 0 a 20 punts.

c) Valoració dels aspectes innovadors: de 0 a 20 punts.

d) Si les jornades s'han celebrat més de 5 anys: de 0 a 15 punts.

e) Si els organitzadors pertanyen a una xarxa de centres d'estudis locals: de 0 a 15 punts.

f) Si és tracta una temàtica que contribueix a la igualtat de gènere o si són dones la meitat com a mínim dels ponents que hi participen: 5 punts.

g) Si és una acció que té un retorn social (que reculli projectes que incloguin accions destinades a la millora, dinamització o revitalització d'un col·lectiu, una comunitat o una àrea determinada): 5 punts.

Puntuació total: 100 punts.

4.3. Només tendran dret a la subvenció els sol·licitants que hagin obtingut un mínim de 30 punts d'acord amb els criteris establerts en l'apartat 4.2.

4.4. Una qualificació de 30 punts correspon al 13,33 % de l’import subvencionable, que s’incrementa gradualment fins al 80 %, que correspon als 100 punts.

4.5. L’import màxim per cada un dels projectes especificats en el punt 1.2 és de quatre mil euros (4.000 €).

4.6. En cas que algun beneficiari renunciï a la subvenció, o en cas que es produeixi una minoració en l’import final justificat, l’import de l’ajuda es pot adjudicar a altres expedients de resolució.

4.7. Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions concedides als beneficiaris per a la mateixa finalitat (excepció feta de les que provenen de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, segons estableix el punt 5.2 d’aquesta convocatòria), tot i que l’import derivat de la suma de totes les subvencions no pot ser d’una quantitat que superi el cost de l’activitat subvencionada.

4.8. En cap dels casos no s’abonarà un import superior al justificat mitjançant factures.

 

5. Dels beneficiaris i els requisits que han de complir

5.1. En són beneficiaris:

a) Qualsevol tipus d'associació d'estudis locals legalment establerta.

b) Els ajuntaments de les Illes Balears que organitzen aquest tipus d'esdeveniments.

5.2. No hi poden optar els projectes que obtinguin una ajuda pel mateix concepte de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears.

 

6. De la sol·licitud i dels documents que han d’acompanyar la sol·licitud

6.1. La sol·licitud s’ha de presentar per mitjà del model normalitzat (annex 2) degudament emplenat i signat, i ha d’anar acompanyat de la documentació següent:

a) Acreditació de la identitat.

— Si el sol·licitant és persona física: fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

Si el sol·licitant és persona jurídica: fotocòpia del NIF i fotocòpia del DNI, passaport o NIE del representant.

b) S'ha d'acreditar la representació del sol·licitant mitjançant qualsevol mitjà vàlid en Dret. Per això, s'haurà d'aportar la documentació acreditativa dels requisits de la condició de beneficiari (IAE, escriptura de constitució de l’empresa i document acreditatiu d’estar inscrit en la base de dades d’editorials del Ministeri de Cultura, Educació i Esports).

c) La declaració responsable conjunta per mitjà del model normalitzat (annex 3):

— de compliment de les obligacions establertes a l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i a l’article 11 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura:

— de no incórrer en cap causa de prohibició o d’incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la normativa aplicable;

— de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud;

— d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i de les obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica, i

— que el sol·licitant, en cas que sigui una empresa, compleixi amb la legalitat vigent pel que fa a la contractació de treballadors.

d) Acreditació, si escau, que l’entitat està exempta de declarar l’IVA. Si no es presenta aquesta certificació de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, l’IVA de les factures que es presentin com a part del compte justificatiu no es pot subvencionar (és a dir, no es considera cost elegible).

e) Memòria descriptiva i detallada del projecte en la qual cal incloure:

— Els objectius del projecte

— La relació d’activitats i les dates en què es duen a terme

— Les trajectòries professionals de les persones, col·lectius, empreses o entitats implicades

— El tiratge que es fa del volum, si escau

— El pla de patrocinis i finançament

f) Pressupost detallat del projecte amb el pertinent IVA desglossat.

Qualsevol dada no acreditada no serà computada en la valoració del projecte.

 

7. Dels terminis per efectuar la sol·licitud i les eventuals esmenes

7.1. El termini per presentar les sol·licituds estarà obert a partir del desè dia natural de la publicació de la convocatòria en el BOIB i romandrà obert fins al 30 de setembre de 2018.

7.2. Les sol·licituds s’han de formalitzar obligatòriament quinze dies naturals abans de l’inici de l’esdeveniment. Aquest apartat no és vigent per a les activitats que s'han realitzat entre el dia 1 de gener de 2018 i la publicació d'aquesta resolució al BOIB.

7.3. El termini per esmenar la documentació presentada és de quinze dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la notificació del requeriment a la persona interessada. Transcorregut aquest període, es considerarà que el sol·licitant ha desistit de la petició i s’arxivarà l’expedient sense més tràmits, prèvia la resolució corresponent.

 

8. De la composició de la comissió avaluadora

La Comissió Avaluadora és l'òrgan col·legiat a qui correspon examinar les sol·licituds presentades i emetre l'informe que ha de servir de base per a l'elaboració de la proposta de resolució que ha de formular l'òrgan instructor competent. Aquesta Comissió Avaluadora està integrada per cinc membres:

President: el director o la persona que ell designi.

Vocals: dos tècnics de l’IEB i un professional de prestigi nomenat per l’IEB.

Secretari: un tècnic de l’IEB.

 

9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds

9.1. L’inici del procediment de concessió de subvencions regulades en aquesta convocatòria correspon a la presidenta de l’IEB. L’òrgan competent per instruir el procediment és el director de l’IEB, que també té la competència de la resolució del procediment.

9.2. La instrucció del procediment es durà a terme d’acord amb l’article 16 del Decret legislatiu autonòmic 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l’article 8 de l’Ordre de la Consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.

9.3. La proposta de resolució provisional s’ha de notificar individualment per via telemàtica a l’adreça de correu electrònic indicada per cadascun dels sol·licitants de la subvenció. Aquesta proposta es publicarà a la pàgina web de l’IEB per tal que les persones interessades puguin formular-hi al·legacions en un termini de quinze dies naturals, comptadors des de la publicació de la proposta de resolució a la pàgina web de l’IEB, la qual cosa es farà constar mitjançant diligència de l’òrgan instructor.

 

10. Resolució

10.1. El director de l’IEB disposa d’un termini màxim de sis mesos, comptadors a partir de la data d'entrada de la sol·licitud de subvenció en el registre de l'òrgan competent per a la instrucció del procediment, per resoldre motivadament i notificar la petició mitjançant publicació de la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. S’entenen desestimades les sol·licituds no resoltes en el termini esmentat.

10.2. Contra la resolució de concessió o de denegació de les subvencions, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

11. De les obligacions dels beneficiaris

11.1. En el termini de set dies naturals el beneficiari ha de comunicar el començament de l’activitat objecte de subvenció enviant un correu electrònic a l’adreça subvencions@iebalearics.org.

11.2. Cal que el beneficiari comuniqui a l’Institut d’Estudis Baleàrics, amb una antelació mínima de quinze dies naturals, la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.

11.3. S’ha de fer constar el patrocini de l’IEB en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l'activitat mitjançant el logotip de l'Institut d'Estudis Baleàrics, disponible al lloc web www.iebalerics.org, a la pàgina d'identitat corporativa, i el de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

11.4. En cas que el beneficiari vulgui renunciar a l’ajut, s’ha de notificar a l’IEB mitjançant el pertinent model normalitzat de renúncia (annex 4).

 

12. De la documentació necessària per a la justificació del compliment de la finalitat de la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts

12.1. La subvenció s’ha de justificar mitjançant la presentació d’un compte justificatiu a través del model normalitzat (annex 5), subscrit per la persona beneficiària o pel seu representant, el qual ha d’anar acompanyat de:

— La documentació a què es fa menció a l’article 15 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura:

Memòria justificativa

Memòria econòmica emplenada (annex 5)

Factures amb el justificant de pagament

Cinc (5) exemplars del llibre i/o dels materials gràfics editats amb motiu de l’activitat subvencionada.

12.2. Els beneficiaris han de presentar aquest compte justificatiu en el termini de 30 dies naturals un cop duta a terme l’activitat. Si en aquesta data no s’ha publicat la resolució de concessió en el BOIB, s’entén que la justificació s’ha de fer en el mes següent a aquesta publicació. No s’acceptarà cap justificació presentada amb posterioritat al 15 de desembre de 2018. En cas de no haver-se presentat, l'òrgan administratiu competent requerirà al beneficiari per tal que en un termini improrrogable de 15 dies sigui presentada tal i com s'estableix en l'article 70.3 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament General de Subvencions. La presentació de la justificació en el termini addicional establert no eximirà al beneficiari de les sancions que, de conformitat amb la Llei General de Subvencions, corresponguin. Si transcorregut aquest termini no s'ha presentat la documentació requerida, s'acordarà el reintegrament de la subvenció amb el requeriment previ establert en l'apartat 3 de l'article 70 del citat Reglament.

12.3. Les factures han d’estar a nom del beneficiari i pagades als proveïdors, la qual cosa s’ha d’acreditar amb una còpia del rebut de la transferència bancària o amb l’acceptació de pagament per part del proveïdor. En els casos de factures que no superin els mil euros (1.000 €), no és necessària la presentació del justificant de pagament, tot i que s’han de relacionar a la memòria justificativa i s’han d’aportar juntament amb les altres factures.

12.4. En cas que es presentin factures originals (aquelles que no són digitals), se n’ha d’adjuntar una còpia. L’òrgan instructor compulsarà les còpies en el moment de registrar el compte justificatiu (annex 5) i tornarà les factures originals als sol·licitants.

12.5. Cal que les factures es presentin en el mateix ordre en què figuren en el compte justificatiu (annex 5).

12.6. El termini per esmenar els defectes en la justificació de la subvenció és de quinze dies naturals, comptadors des del dia en què l’òrgan instructor ho comuniqui al beneficiari.

 

13. De la forma, els terminis i les condicions de pagament de la subvenció

13.1. El pagament de la subvenció es farà efectiu en el termini màxim de sis mesos des de la resolució de la concessió, mitjançant una transferència bancària, prèvia justificació de la realització de l’activitat per a la qual s’ha sol·licitat l’ajuda, comptadors des de la data d’entrada del compte justificatiu (annex 5).

13.2. Excepcionalment, es poden efectuar bestretes de l’import de la subvenció concedida amb l’exigència, si escau, de les garanties adients, en els supòsits que assenyala l’article 37 del text refós de la Llei de subvencions.

 

14. De la disposició que estableix les bases reguladores i altra normativa d’aplicació

14.1. Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 100, d’11 de juliol).

14.2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

14.3. La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en allò que sigui d’aplicació i totes les normes de caràcter economicoadministratiu que hi siguin aplicables.

14.4. El Reglament Europeu 1407/2013 de la comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (diario oficial de la Unió Europea núm. L352 de 24/12/2013).

 

 

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.