Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Música

Subvencions per donar suport a la projecció exterior de la música de les Illes Balears per a l’any 2023

NOU! Enllaç al tràmit telemàtic

Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a les activitats de projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears de caràcter professional corresponents al període comprès entre l'1 de desembre de 2022 i el 30 de novembre de 2023, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior.

Pressupost: 340.000 €

Línies de subvenció:

a) Mobilitat: Suport a la mobilitat dels artistes, mànagers i representants, editors fonogràfics i altres professionals de l’àmbit de la música.

b) Projectes de projecció exterior: Suport a projectes de promoció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors.

 

A) Suport a la mobilitat

Beneficiaris

Les persones físiques i jurídiques que es desplacen o el seu representant, independentment de la seva residència fiscal, sempre que l'objecte de la subvenció sigui promocionar la música de les Illes Balears o els seus artistes i la seva obra. Entre els beneficiaris també s'hi inclouen les comunitats de béns. També en són beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes, les activitats o els comportaments o estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

Si es tracta d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, sense personalitat, s'han de fer constar de manera explícita, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de la subvenció que ha d'aplicar cadascun d'ells, que també tindran la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, ha de nomenar-se un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. Així mateix, l'agrupació no s'entendrà dissolta fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció prevists en la Llei de finances de la Comunitat Autònoma i en els articles 57 i 60 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

 

Projectes que se subvencionen

— Desplaçament i estada de l'artista o la formació i el personal tècnic associat per actuar en directe o realitzar activitats promocionals fora de l'illa de residència.

— Desplaçament i estada de mànagers, agents, productors o editors fonogràfics per assistir a fires professionals, amb o sense estand, o activitats promocionals de la música i els músics, intèrprets i compositors o els festivals de música de les Illes Balears, fora de l'illa de residència.

— Desplaçament i estada de mànagers, agents, productors, editors fonogràfics o periodistes de fora de l’illa d’origen o de residència de l’artista per assistir a actuacions a l’illa de referència de l’artista, exclusivament d’àmbit professional o com a objecte d’una activitat promocional amb objectius molt clarament descrits.

— Trasllat i allotjament de professionals de l'àmbit de la música per participar en estades de formació i residències musicals fora de l'illa de residència.

— Trasllat i allotjament de músics, intèrprets i compositors per participar en concursos i audicions fora de l'illa de residència.

 

Despeses que cobreix

— El desplaçament de càrrega, personal artístic i/o agents culturals (amb un màxim de dos per institució o empresa). Els viatges inclouen bitllets d’avió, vaixell, tren, taxi i/o autobús i lloguer de vehicles per al desplaçament dels artistes, representants d’artistes i altres agents culturals (productors, distribuïdors, road managers, etc.). El desplaçament inclou el viatge d’anada al lloc on es fa l’activitat professional i el viatge de tornada. Només s’accepten bitllets d’avió de classe turista. Tots aquests conceptes, en conjunt, han de respondre als màxims estipulats d’acord amb la zona de l’activitat. Addicionalment, en el cas d’un projecte d’actuacions en directe, es pot subvencionar el desplaçament, durant el període d’execució de l’activitat, de, com a màxim, dos professionals de perfil tècnic (tècnics d’il·luminació, tècnics de so, regidors, road managers), les tasques dels quals s’han de definir en el contracte laboral o de serveis establert entre les parts.

— El desplaçament d’agents culturals o periodistes (amb un màxim de dos per sol·licitud) amb destinació a l’illa de referència de l’artista. Els viatges inclouen bitllets d’avió, vaixell, tren, taxi i/o autobús i lloguer de vehicles. El desplaçament inclou el viatge d’anada al lloc on es fa l’activitat professional i el viatge de tornada. Només s’accepten bitllets d’avió de classe turista. Tots aquests conceptes, en conjunt, han de respondre als màxims estipulats d’acord amb la zona d’origen de la persona professional.

— Els honoraris del conductor en cas de gira.

— El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, a raó de 0,254742 € per quilòmetre. En aquest cas, la benzina i els peatges estan inclosos dins el preu del quilometratge. A la sol·licitud s’hi ha d’especificar la ruta concreta que se seguirà.

— Les despeses de visat.

— Les despeses d’allotjament.

— Les despeses del cost de les acreditacions o inscripcions a cursos oficials d’educació no reglada, masterclasses, fires, mercats i jornades professionals.

— Les despeses de lloguer d’instruments i backline.

 

Quantitats

Imports màxims

S'ha de justificar el desplaçament i l'estada amb factures. Només es pagarà l'import justificat fins arribar als màxims que apareixen al quadre de sobre.

 

b) SUPORT A LA PROJECCIÓ EXTERIOR

Beneficiaris

a) Les persones físiques, jurídiques i les comunitats de béns donades d'alta d'activitat econòmica en epígrafs relacionats amb la interpretació i composició musicals, la representació d'artistes, la producció i l'edició de fonogrames o la producció d'espectacles musicals. En el cas de les persones físiques que no estiguin donades d'alta en epígrafs relacionats amb la interpretació i composició musicals, la representació d'artistes, la producció i l'edició de fonogrames o la producció d'espectacles musicals, cal que tenguin una experiència demostrada d'almenys tres anys en activitats musicals en circuit professional. En aquest cas, només poden sol·licitar ajuts per a la producció de materials promocionals.

També en són beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes, les activitats o els comportaments o estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció. En cas que cap dels membres estigui donat d'alta en epígrafs relacionats amb la interpretació i composició musicals, la representació d'artistes, la producció i l'edició de fonogrames o la producció d'espectacles musicals, l'agrupació ha de tenir una experiència demostrada d'almenys tres anys en activitats musicals en circuit professional. En aquest cas, només poden sol·licitar ajuts per a la producció de materials promocionals.

Si es tracta d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat, s'han de fer constar de manera explícita, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de la subvenció que ha d'aplicar cadascun d'ells, que també tindran la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, ha de nomenar-se un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. Així mateix, l'agrupació no s'entendrà dissolta fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció prevists en la Llei de Finances de la Comunitat Autònoma i en els articles 57 i 60 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.

b) Les entitats organitzadores d'activitats musicals de caràcter professional, independentment de la seva residència fiscal, sempre que estiguin relacionades amb la música, els músics o els compositors de les Illes Balears.

 

Projectes que se subvencionen

— Desplaçament i estada de la formació i el personal tècnic per actuar en directe o realitzar activitats promocionals fora de l'illa de residència.

— Producció de materials gràfics, fonogràfics i audiovisuals de suport a gires, actuacions en directe i presència en fires professionals.

— Contractació de serveis professionals de producció, personal artístic i tècnic, de comunicació, etc. per a gires, actuacions en directe o altres activitats que contribueixin a la promoció de la música i els músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears.

 

Despeses que cobreix

— El desplaçament de càrrega, personal artístic i/o agents culturals (amb un màxim de dos per institució o empresa). Els viatges inclouen bitllets d’avió, vaixell, tren, taxi, autobús i lloguer de vehicles per al desplaçament dels artistes, representants d’artistes i altres agents culturals (productors, distribuïdors, road managers, etc.). El desplaçament inclou el viatge d’anada al lloc on es fa l’activitat professional i el. viatge de tornada. Només s’accepten bitllets d’avió de classe turista. Tots aquests conceptes, en conjunt, han de respondre als màxims estipulats d’acord amb la zona de l’activitat.

 

Addicionalment, en el cas d’un projecte d’actuacions en directe, es pot subvencionar el desplaçament, durant el període d’execució de l’activitat, de, com a màxim, dos professionals de perfil tècnic (tècnics d’il·luminació, tècnics de so, regidors, road managers), les tasques dels quals s’han de definir en el contracte laboral o de serveis establert entre les parts.

— El desplaçament d’agents culturals o periodistes (amb un màxim de dos per sol·licitud) amb destinació a l’illa de referència de l’artista. Els viatges inclouen bitllets d’avió, vaixell, tren, taxi, autobús i lloguer de vehicles. El desplaçament inclou el viatge d’anada al lloc on es fa l’activitat professional i el viatge de tornada. Només s’accepten bitllets d’avió de classe turista. Tots aquests conceptes, en conjunt, han de respondre als màxims estipulats d’acord amb la zona d’origen de la persona professional.

— Les despeses de visat.

— El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, a raó de 0,254742 € per quilòmetre. En aquest cas, la benzina i els peatges estan inclosos dins el preu del quilometratge. A la sol·licitud cal especificar la ruta concreta que se seguirà.

— Les despeses d’allotjament.

— Les despeses del cost de les acreditacions o inscripcions a fires, mercats i jornades professionals.

— Les despeses de lloguer d’instruments i backline.

— La producció d’elements gràfics, audiovisuals i fonogràfics.

— L’edició i la traducció de material gràfic.

— La contractació de serveis professionals, artístics i tècnics, lligats a la producció i a la comunicació, sempre que aquests estiguin vinculats directament als artistes de les Illes Balears en l’esdeveniment o acció objecte de la subvenció, detallats al màxim i d’acord amb el preu de mercat. En les gravacions, per a serveis de caràcter artístic, el màxim per emissor que es tindrà en consideració a efectes subvencionables és de 2.500 €.

— Les nòmines dels treballadors propis que ofereixin serveis artístics, tècnics i de suport amb el cost corresponent de la seguretat social a càrrec de l’empresa, sempre que s’incloguin en el pressupost que s’adjunta a la sol·licitud, que ha d’especificar el nombre d’hores assignades al projecte.

— El lloguer d’equipaments.

— El lloguer d’estands a fires professionals.

 

Quantitats

Es poden sol·licitar les següents quantitats:

1) Per a les despeses relacionades exclusivament amb la mobilitat, les quantitats s'atorgaran d’acord amb el que s’indica seguidament:

2) Es concedirà un percentatge sobre la resta de despeses descrites no incloses a l'apartat a), que pot arribar fins a un 80 %.  Segons puntuació del projecte, a partir dels criteris establerts al punt 4.3 de la convocatòria (BOIB).

L’import màxim per a projectes de projecció exterior és de dotze mil euros (12.000 €).

 

Quantitat màxima per sol·licitant

A un mateix sol·licitant se li podrà atorgar un màxim de 25.000 € en aquesta convocatòria.

Obligacions dels beneficiaris

• Cal comunicar la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.

• S'ha de fer constar el suport de l'IEB en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l'activitat mitjançant el logotip de l'IEB de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports que es troben a disposició dels sol·licitants? aquí

 

Justificació

— Termini: vint dies hàbils comptats des de l'endemà de la finalització del termini d'execució. Si en aquesta data no s'hagués publicat la resolució definitiva de concessió de les subvencions, el termini per justificar la subvenció finalitzarà deu dies hàbils a comptar des de la publicació.

• Annex 6 emplenat i signat

• Memòria financera de suport (segons el model). Aquesta memòria financera justificativa també s'ha d'enviar a justificacio@iebalearics.org en format digital com a full de càlcul.

• Còpies de factures i justificants de pagament.

• Si escau, cinc (5) exemplars dels materials gràfics, audiovisuals, fonogràfics i/o audiovisuals publicats amb motiu de l'activitat subvencionada, amb el logotip de l'IEB de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

 

Pagament

-- Per a subvencions atorgades a partir de 2.000 €, el pagament de les ajudes es farà efectiu a partir de la data en què es resolgui definitivament la concessió, en dos pagaments:
a) Un primer pagament del 50 % de l’import concedit, que es farà de manera anticipada, mitjançant una transferència bancària, una vegada publicada la resolució de concessió.
b) Un segon pagament del 50 % restant de l’import concedit, una vegada finalitzada l’activitat i s’hagi justificat tot el projecte o activitat amb la documentació que exigeix aquesta convocatòria. Aquest pagament es farà efectiu, mitjançant una transferència bancària, en el termini màxim de sis mesos, comptadors des de la data d’entrada del compte justificatiu (annex 7).

-- Si l’import subvencionable justificat és inferior a l’import subvencionable presentat en la sol·licitud, s’aplicarà la reducció, en la mateixa proporció, de la quantia de la subvenció atorgada.

 

Termini de presentació de sol·licituds i termini d'execució

El termini per presentar les sol·licituds estarà obert a partir de l’endemà que la convocatòria es publiqui en el BOIB i romandrà obert fins al 15 de setembre de 2023. 

No s’admetrà cap sol·licitud presentada amb posterioritat al terminis indicats.

Si la quantia consignada en aquesta convocatòria s’exhaureix abans de l’expiració del termini per presentar sol·licituds, es pot suspendre la concessió de les ajudes mitjançant la publicació d’una resolució de la presidenta de l’IEB en el BOIB.

Quan el sol·licitant sigui una persona jurídica ha de dur a terme la petició de l’ajuda per mitjà del seu representant legal, acreditat adequadament. En qualsevol moment, en el supòsit de concessió de la subvenció, es podrà requerir la documentació original per acarar-la.

Les activitats subvencionades s'han de dur a terme entre el dia 1 de desembre de 2022 i el dia 30 de novembre de 2023, com a màxim.

 

Presentació de justificacions 2022

Les JUSTIFICACIONS per a totes les convocatòries de l'IEB es poden presentar a través del Registre Electrònic Comú

La presentació de documentació per via electrònica és obligatòria per a totes les persones jurídiques amb residència fiscal a l’Estat espanyol (empreses, cooperatives, societats civils, associacions i fundacions), i recomanable per a les persones físiques (individus, persones donades d’alta en el règim especial de treballadors autònoms i comunitats de béns). Amb tot, les persones físiques també poden presentar la sol·licitud en paper al Registre de l’IEB (C. Almudaina, 4 - Palma), per correu administratiu o per servei de missatgeria.

Presentació de sol·licituds 2023

Via preferent de presentació de sol·licituds:


Seu electrònica de la CAIB (obligatori per a les persones jurídiques i recomanable per a persones físiques)

Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.

Les sol·licituds s’han de formalitzar obligatòriament amb els models establerts, disponibles a la Seu Electrònica de la CAIB i al web
de l'IEB, i han de ser degudament emplenades en la forma establerta en l’article 16 de la Llei 39/2015. 

 

Per a persones físiques, les sol·licituds també es poden presentar:
a) De manera presencial en el registre de l’IEB, a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.
b) Per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació. S'ha d'enviar a l'adreça següent:
Institut d'Estudis Baleàrics - Ca n'Oleo
C. Almudaina, 4 - 07001 Palma

 

Els beneficiaris estrangers han de presentar les sol·licituds en paper al Registre de l’IEB, per correu certificat. 

Els beneficiaris que hagin de fer servir el registre electrònic han de tenir certificat digital o DNI-e, usuari Cl@ve i Autofirma.

 

Registre presencial

Les persones físiques també poden presentar documentació de manera presencial al Registre de l’IEB (Ca n’Oleo - carrer de l’Almudaina, 4, 07001 Palma), a qualsevol registre oficial o per correu administratiu.

 

AQUEST TEXT ÉS UN RESUM INFORMATIU. LA CONVOCATÒRIA OFICIAL ESTÀ PUBLICADA AL BOIB.

 

Més informació: www.iebalearics.org i subvencions@iebalearics.org

 

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

C/ de l'Almudaina, 4, 07001 Palma

971 17 89 96

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.