Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Projecció Exterior Arts Escèniques

Subvencions per donar suport a les activitats de projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears per a l’any 2022

Convocatòria 2022 (BOIB núm. 79, de 18 de juny de 2022)

Aquest text és un resum informatiu. Us pregam que llegiu la convocatòria oficial aquí.

 

1. Pressupost: 300.000 €

2. Línies de subvenció:

a) Suport a la mobilitat (veg. punt 4.1 de la convocatòria)

Pressupost total mobilitat: 150.000 €

b) Suport a activitats de projecció exterior professionals autònoms i les empreses de l'àmbit de les arts escèniques (veg. punt 4.2)

Pressupost total projecció exterior: 150.000 €

a) SUPORT A MOBILITAT 

Beneficiaris
- Persones físiques (creadors, productors, distribuïdors o agents culturals)
- Associacions, comunitats de béns i altres persones jurídiques sense ànim de lucre de l’àmbit de les arts escèniques
- Consells insulars, les entitats locals i els ens del sector públic

Projectes que se subvencionen
1. Desplaçament i estada:                                                                                                    
1.1 de la companyia (personal artístic i tècnic): per assistir a fires o festivals professionals fora de l’illa de residència, amb actuació en directe o bé per realitzar-hi activitats promocionals, i per actuar en directe en l’àmbit professional fora de l’illa de residència
1.2 de distribuïdors, productors i agents culturals: per assistir a fires professionals o festivals amb activitats professionals fora de l’illa de residència.
1.3 de professionals de l'àmbit de les arts escèniques: per participar en estades de formació i residències creatives, a concursos i a càstings fora de l’illa de residència.
1.4 desplaçament de programadors o d'agents culturals (amb un màxim de tres per sol·licitud) amb destinació a l'illa de referència de l'artista.
2. Despeses derivades de proves COVID (que siguin imprescindibles per a la realització de l'activitat)

Despeses que cobreix

S'inclouen exclusivament les despeses derivades de trasllat i allotjament:
- Desplaçament de càrrega i del personal artístic, de representants d’artistes i altres agents culturals (productors, distribuïdors, etc.) i un màxim de dos professionals de perfil tècnic (tècnics d’il·luminació, tècnics de so, regidors, etc.) Els viatges inclouen bitllets d’avió, vaixell, tren i/o autobús per al desplaçament.
- Allotjament: a justificar amb factures.
- Lloguer de vehicles per al desplaçament.
- Quilometratge: preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre (benzina i peatges estan inclosos dins el preu del quilometratge). Cal especificar a la sol·licitud la ruta concreta que se seguirà (origen-destinació de cada trajecte).
- Cost de les acreditacions (fires, mercats i jornades professionals) o inscripcions a cursos (oficials d’educació no reglada) i masterclasses. Màx. 2 persones. Màx. 350 € / pers.

Imports màxims

* Només se subvencionarà un màxim de 2 acreditacions per sol·licitud.

Cal justificar el desplaçament i l'estada amb factures. Només es pagarà l'import justificat fins a arribar als màxims anteriors.

b) SUPORT A PROJECCIÓ EXTERIOR DE LES ESTRUCTURES EMPRESARIALS

Beneficiaris

Professionals autònoms i empreses de l'àmbit de les arts escèniques, independentment de la seva residència fiscal, sempre que organitzin activitats amb professionals de les Illes Balears.

Projectes que se subvencionen

i) Despeses de mobilitat

ii) Despeses de projecció exterior:
- Despeses de contractació de serveis i personal vinculades a:
- Producció de presentacions de projectes. 
- Actuacions en directe en l'àmbit professional fora de l'illa de residència de l'artista o companyia. 
- Actuacions en directe a fires o festivals professionals fora de l'illa de residència de l’artista o companyia.
- Assajos per a actuacions vinculades a una gira.
- Gires en circuits nacionals i internacionals.
- Producció de material gràfic o audiovisual associat a la promoció exterior, independentment del seu suport.
- Producció de material gràfic promocional en qualsevol format i suport.
- Traducció de textos i la producció d’arxius per a la subtitulació.

Despeses que cobreix

Per a les activitats de l’apartat i), de mobilitat, s’inclouen les despeses de mobilitat.

Per a les activitats de l’apartat ii), de projecció exterior, s’inclouen les despeses següents:
- Contractació de serveis professionals, artístics i tècnics, lligats a la producció i a la comunicació.
- Nòmines dels treballadors propis, sempre que s'incloguin al pressupost que s'adjunta a la sol·licitud. Aquesta despesa no pot ultrapassar el 70 % del cost total del projecte.
- Producció de material gràfic (redacció, disseny, traducció i edició)  i audiovisual (preproducció, enregistrament, muntatge i postproducció) per a la promoció de l’artista, la companyia i/o l’espectacle, independentment del seu suport.
- Costos de la difusió digital del material de promoció.
- Creació i/o actualització de pàgines web amb continguts vinculats a companyies i/o professionals de les arts escèniques de les Illes Balears.
- Lloguer d'equipaments.
- Lloguer d'estands a fires professionals.

3. Quantitat màxima per sol·licitant

Un mateix sol·licitant podrà rebre un màxim de 20.000 € en aquesta convocatòria.

4.1 Sol·licitud

— Sol·licitud (annex 2): s'ha d'omplir i signar correctament.

— Tots els documents administratius i tècnics requerits (vegeu el punt 8 de la convocatòria).

— Declaració responsable (annex 3): s'ha d'omplir i signar correctament.

4.2 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació s'obre dia 20 de juny de 2022 i es tanca dia 30 de setembre de 2022.

No s’admetrà cap sol·licitud presentada amb posterioritat als terminis indicats ni cap modificació de la documentació referida al projecte subvencionable susceptible de valoració.

Si la quantia consignada en aquesta convocatòria s’exhaureix abans de l’expiració del termini per presentar sol·licituds, es pot suspendre la concessió de les ajudes mitjançant la publicació d’una resolució de la presidenta de l’IEB en el BOIB.

Quan el sol·licitant sigui una persona jurídica ha de dur a terme la petició de l’ajuda per mitjà del seu representant legal, acreditat adequadament. En qualsevol moment, en el supòsit de concessió de la subvenció, es podrà requerir la documentació original per acarar-la.

5. Termini d'execució de les actuacions i pagament de les despeses

L'activitat subvencionada s'ha de dur a terme entre l'1 de novembre de 2021 i el dia 30 de novembre de 2022, com a màxim.  Les factures han de ser emeses i pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació

6. Obligacions dels beneficiaris

Cal comunicar la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada. 

S'ha de fer constar el suport de l'IEB en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l'activitat mitjançant el logotip de l'IEB de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura que es troben a disposició dels sol·licitants aquí

7.1. Justificació

— Termini: Deu dies hàbils comptats des de l'endemà de la finalització del termini d'execució. Si en aquesta data no s'hagués publicat la resolució definitiva de concessió de les subvencions, el termini per justificar la subvenció finalitzarà deu dies hàbils a comptar des de la publicació.

— Presentació de la justificació: Per REC (persones jurídiques i persones físiques); per correu administratiu o missatgeria (persones físiques o entitats de fora de l'Estat Espanyol). Adreça: Ca n'Oleo. C. de l'Almudaina, 4. 07001 Palma (Espanya).

— Documentació (és un RESUM - vegeu punt 19 de la convocatòria):

• Annex 6 emplenat i signat

• Memòria financera de suport (segons el model). Aquesta memòria financera justificativa també s'ha d'enviar a justificacio@iebalearics.org en format digital com a full de càlcul.

• Còpies de factures i justificants de pagament.

• Si escau, dos (2) exemplars dels materials gràfics i/o audiovisuals publicats amb motiu de l'activitat subvencionada, amb el logotip de l'IEB de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

7.2 Pagament

- L'abonament de les ajudes es fa efectiu, amb caràcter general, en un únic pagament, que s'efectuarà una vegada acreditat el compliment de la finalitat per a la qual s'ha atorgat la subvenció i una vegada justificada la realització de l'activitat subvencionada en els termes d'aquesta convocatòria..

- Per a subvencions atorgades a partir de la quantitat de 2.000 €, el pagament de les ajudes s'ha de fer efectiu a partir de la data en què es resolgui definitivament la concessió, en dos pagaments:

a) Un primer pagament de la subvenció del 50 % de l'import concedit, que es farà de manera anticipada mitjançant una transferència bancària, en concepte de bestreta, una vegada publicada la resolució de concessió.

b) Un segon pagament del 50 % restant de l'import concedit, una vegada finalitzada l'activitat i s'hagi justificat tot el projecte o activitat amb la documentació que exigeix aquesta convocatòria. Aquest pagament es farà efectiu mitjançant una transferència bancària, que s'ha d'efectuar una vegada acreditat el compliment de la finalitat per a la qual s'ha atorgat la subvenció i una vegada justificada la realització de l'activitat subvencionada en els termes d'aquesta convocatòria.

8. Presentació de sol·licituds al registre 

Les sol·licituds d’ajuts d’aquesta convocatòria s’han de presentar a través del Registre Electrònic Comú. Hi podeu accedir clicant en aquest enllaç.

La presentació de documentació per via electrònica és obligatòria per a totes les persones jurídiques amb residència fiscal a l’Estat espanyol (empreses, cooperatives, societats civils, associacions i fundacions), i recomanable per a les persones físiques (individus, persones donades d’alta en el règim especial de treballadors autònoms i comunitats de béns).

Els beneficiaris estrangers han de presentar les sol·licituds en paper al Registre de l’IEB, per correu administratiu. 

Els beneficiaris que hagin de fer servir el registre electrònic han de tenir certificat digital o DNI-e, usuari Cl@ve i Autofirma. 

NOTES IMPORTANTS:

1. A l’hora d’enviar la documentació mitjançant el Registre Electrònic Comú, s’ha de seleccionar «Instituto de Estudios Baleáricos» com a organisme destinatari de la sol·licitud.

2. Els annexos han d'estar signats, bé digitalment o amb signatura manuscrita.

Sistemes operatius suportats:

Windows (Vista SP2, 7 SP1 i 8 o superior) [Recomanat] 

Linux (2.6 o superior) 

Mac OS X (10.6.8 o superior)

ATENCIÓ: No és compatible amb Windows 8 RT.

Navegadors suportats:

Microsoft Internet Explorer (9 o superior) 

Google Chrome (4 o superior)

Apple Safari (4 o superior)

Mozilla Firefox (3.0 o superior)  

Com a norma general el certificat ha d’estar instal·lat en el sistema operatiu, excepte si s’usa el Firefox; en aquest cas, s’ha d’instal·lar al navegador.

Registre presencial

Les persones físiques també poden presentar documentació de manera presencial al Registre de l’IEB (Ca n’Oleo - carrer de l’Almudaina, 4, 07001 Palma), a qualsevol registre oficial o per correu administratiu.

AQUEST TEXT ÉS UN RESUM INFORMATIU. CONSULTAU LA CONVOCATÒRIA OFICIAL PUBLICADA AL BOIB (PODEU ACCEDIR-HI A LA LLISTA DE DOCUMENTS A LA COLUMNA DE LA DRETA).

Per a més informació: www.iebalearics.org i subvencions@iebalearics.org
 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.