Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Projecció Exterior Arts Escèniques

Subvencions per donar suport a les activitats de projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears per a l’any 2023

Resum informatiu. Convocatòria oficial BOIB.

Pressupost: 340.000 €

Termini de presentació: del 15 de març al 15 de setembre de 2023.

NOU Enllaç al tràmit telemàtic

Objecte
Contribuir a la projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears de caràcter professional per a les activitats corresponents al període comprès entre l’1 de desembre de 2022 i el 30 de novembre de l’any 2023, amb la finalitat de fomentar l’intercanvi i la relació cultural entre les illes i entre les Illes Balears i l’exterior

1. Línies de subvenció: mobilitat i projecció exterior

a) SUPORT A MOBILITAT (PERSONES FÍSIQUES, ASSOCIACIONS, ETC.)
Beneficiaris

- Persones físiques (creadors, productors, distribuïdors o agents culturals)
- Associacions, comunitats de béns i altres persones jurídiques sense ànim de lucre de l’àmbit de les arts escèniques
- Consells insulars, les entitats locals i els ens del sector públic

Projectes que se subvencionen
1. Desplaçament i estada:                                                                                                    
1.1 de la companyia (personal artístic i tècnic): per assistir a fires o festivals professionals fora de l’illa de residència, amb actuació en directe o bé per realitzar-hi activitats promocionals, i per actuar en directe en l’àmbit professional fora de l’illa de residència
1.2 de distribuïdors, productors i agents culturals: per assistir a fires professionals o festivals amb activitats professionals fora de l’illa de residència.
1.3 de professionals de l'àmbit de les arts escèniques: per participar en estades de formació i residències creatives, a concursos i a càstings fora de l’illa de residència.
1.4 desplaçament de programadors o d'agents culturals (amb un màxim de tres per sol·licitud) amb destinació a l'illa de referència de l'artista.

Despeses subvencionables
S'inclouen exclusivament les despeses derivades de trasllat i allotjament:
- Desplaçament de càrrega i del personal artístic, de representants d’artistes i altres agents culturals (productors, distribuïdors, etc.) i un màxim de dos professionals de perfil tècnic (tècnics d’il·luminació, tècnics de so, regidors, etc.) Els viatges inclouen bitllets d’avió, vaixell, tren i/o autobús per al desplaçament.
- Allotjament: a justificar amb factures.
- Lloguer de vehicles per al desplaçament.
- Quilometratge: preu màxim de 0,254742 euros per quilòmetre (benzina i peatges estan inclosos dins el preu del quilometratge). Cal especificar a la sol·licitud la ruta concreta que se seguirà (origen-destinació de cada trajecte).
- Cost de les acreditacions (fires, mercats i jornades professionals) o inscripcions a cursos (oficials d’educació no reglada) i masterclasses. Màx. 2 persones. Màx. 350 € / pers.

b) SUPORT A PROJECCIÓ EXTERIOR (ESTRUCTURES EMPRESARIALS)
Beneficiaris

Professionals autònoms i empreses de l'àmbit de les arts escèniques, independentment de la seva residència fiscal, sempre que organitzin activitats amb professionals de les Illes Balears.

Projectes que se subvencionen
i) Despeses de mobilitat: desplaçament, allotjament i càrrega (veg. quadre imports màxims de mobilitat)

ii) Despeses de promoció exterior:
- Despeses de contractació de serveis i personal vinculades a:
- Producció de presentacions de projectes. 
- Actuacions en directe en l'àmbit professional fora de l'illa de residència de l'artista o companyia. 
- Actuacions en directe a fires o festivals professionals fora de l'illa de residència de l’artista o companyia.
- Assajos per a actuacions vinculades a una gira.
- Gires en circuits nacionals i internacionals.
- Producció de material gràfic o audiovisual associat a la promoció exterior, independentment del seu suport.
- Producció de material gràfic promocional en qualsevol format i suport.
- Traducció de textos i la producció d’arxius per a la subtitulació.

Despeses subvencionables
Per a les activitats de l’apartat i), de mobilitat, s’inclouen les despeses de mobilitat (veg. quadre imports màxims de mobilitat)

Per a les activitats de l’apartat ii), de promoció exterior, s’inclouen les despeses següents:
- Contractació de serveis professionals, artístics i tècnics, lligats a la producció i a la comunicació.
- Nòmines dels treballadors propis, sempre que s'incloguin al pressupost que s'adjunta a la sol·licitud. Aquesta despesa no pot ultrapassar el 70 % del cost total del projecte.
- Producció de material gràfic (redacció, disseny, traducció i edició)  i audiovisual (preproducció, enregistrament, muntatge i postproducció) per a la promoció de l’artista, la companyia i/o l’espectacle, independentment del seu suport.
- Costos de la difusió digital del material de promoció.
- Creació i/o actualització de pàgines web amb continguts vinculats a companyies i/o professionals de les arts escèniques de les Illes Balears.
- Lloguer d'equipaments.
- Lloguer d'estands a fires professionals.

2. Quantitat màxima per sol·licitant: 25.000 € 

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació s'obre dia 15 de març de 2023 i es tanca dia 15 de setembre de 2023.

No s’admetrà cap sol·licitud presentada amb posterioritat als terminis indicats.

4. Presentació de sol·licituds 

NOU Enllaç al tràmit

Les sol·licituds s’han de formalitzar obligatòriament amb els models establerts, disponibles a la Seu Electrònica de la CAIB i al web http://www.iebalearics.org, i han de ser degudament emplenades en la forma establerta en l’article 16 de la Llei 39/2015. S’aconsella emplenar els annexos de la convocatòria amb un processador de textos.

La presentació de documentació per via electrònica és obligatòria per a totes les persones jurídiques amb residència fiscal a l'Estat espanyol (empreses, cooperatives, societats civils, associacions i fundacions),

La via electrònica és també preferent per a les persones físiques (individus, persones donades d'alta al règim especial de treballadors autònoms i comunitats de béns). Així i tot, les persones físiques també poden presentar documentació de manera presencial al Registre de l’IEB (Ca n’Oleo - carrer de l’Almudaina, 4, 07001 Palma), a qualsevol registre oficial o per correu administratiu.

Els beneficiaris que hagin de fer servir el registre electrònic han de tenir certificat digital o DNI-e, usuari Cl@ve i Autofirma.

Els beneficiaris estrangers han de presentar les sol·licituds en paper al Registre de l’IEB, per correu administratiu. 

5. Termini d'execució de les actuacions i pagament de les despeses
L'activitat subvencionada s'ha de dur a terme entre l'1 de novembre de 2022 i el dia 30 de novembre de 2023.  

Les factures han de ser emeses i pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació

6. Obligacions dels beneficiaris
S'ha de fer constar el suport de l'IEB en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l'activitat mitjançant el logotip de l'IEB i de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura que es troben aquí

Cal comunicar la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada. 

7. Justificació
— Termini: vint dies hàbils comptats des de l'endemà de la finalització del termini d'execució. Si en aquesta data no s'ha publicat la resolució definitiva de concessió de les subvencions, el termini per justificar la subvenció finalitzarà vint dies hàbils a comptar des de la publicació.

— Documentació justificativa:
• Annex 6 emplenat i signat
• Memòria financera de suport (segons el model). Aquesta memòria financera justificativa també s'ha d'enviar a justificacio@iebalearics.org en format digital com a full de càlcul.
• Còpies de factures i justificants de pagament.
• Si escau, dos (2) exemplars dels materials gràfics i/o audiovisuals publicats amb motiu de l'activitat subvencionada, amb el logotip de l'IEB de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

8. Pagament
— L'abonament de les ajudes es fa efectiu, amb caràcter general, en un únic pagament, que s'efectuarà una vegada acreditat el compliment de la finalitat per a la qual s'ha atorgat la subvenció i una vegada justificada la realització de l'activitat subvencionada en els termes d'aquesta convocatòria..

— Per a subvencions atorgades a partir de la quantitat de 2.000 €, el pagament de les ajudes s'ha de fer efectiu a partir de la data en què es resolgui definitivament la concessió, en dos pagaments:
a) Un primer pagament de la subvenció del 50 % de l'import concedit, que es farà de manera anticipada mitjançant una transferència bancària, en concepte de bestreta, una vegada publicada la resolució de concessió.
b) Un segon pagament del 50 % restant de l'import concedit, una vegada finalitzada l'activitat i s'hagi justificat tot el projecte o activitat amb la documentació que exigeix aquesta convocatòria. Aquest pagament es farà efectiu mitjançant una transferència bancària, que s'ha d'efectuar una vegada acreditat el compliment de la finalitat per a la qual s'ha atorgat la subvenció i una vegada justificada la realització de l'activitat subvencionada en els termes d'aquesta convocatòria.

AQUEST TEXT ÉS UN RESUM INFORMATIU. CONSULTAU LA CONVOCATÒRIA OFICIAL PUBLICADA AL BOIB

Per a més informació: www.iebalearics.org i subvencions@iebalearics.org
 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.