Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Arts escèniques

Convocatòria 2021 (BOIB núm. 93, de 13 de juliol de 2021)

PUBLICADA LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL

Aquest text és un resum informatiu. Us pregam que llegiu la convocatòria oficial aquí.


Subvencions per donar suport a les activitats de projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears per a l’any 2021

1. Pressupost: 300.000 €

2. Línies de subvenció:

a) Suport a la mobilitat de persones físiques, col·lectius, associacions o altres persones jurídiques sense ànim de lucre de l'àmbit de les arts escèniques

Pressupost total mobilitat: 120.000 €

b) Suport a activitats de projecció exterior d'estructures empresarials de l'àmbit de les arts escèniques (autònoms i empreses)

Pressupost total projecció exterior: 180.000 €

a) SUPORT A MOBILITAT DE PERSONES FÍSIQUES I JURÍDIQUES SENSE ÀNIM DE LUCRE 

Beneficiaris

- Persones físiques (creadors, productors, distribuïdors o agents culturals)

- Associacions, comunitats de béns i altres persones jurídiques sense ànim de lucre de l’àmbit de les arts escèniques.

Projectes que se subvencionen

1. Desplaçament i estada:                                                                                                    

1.1 de la companyia (personal artístic i tècnic): per assistir a fires o festivals professionals fora de l’illa de residència, amb actuació en directe o bé per realitzar-hi activitats promocionals, i per actuar en directe en l’àmbit professional fora de l’illa de residència
1.2 de distribuïdors, productors i agents culturals: per assistir a fires professionals o festivals amb activitats professionals fora de l’illa de residència.
1.3 de professionals de l'àmbit de les arts escèniques: per participar en estades de formació i residències creatives, a concursos i a càstings fora de l’illa de residència.

2. Despeses derivades de proves COVID (que siguin imprescindibles per a la realització de l'activitat)

Despeses que cobreix

S'inclouen exclusivament les despeses derivades de trasllat i allotjament:

- Desplaçament de càrrega i del personal artístic, de representants d’artistes i altres agents culturals (productors, distribuïdors, etc.) i un màxim de dos professionals de perfil tècnic (tècnics d’il·luminació, tècnics de so, regidors, etc.) Els viatges inclouen bitllets d’avió, vaixell, tren i/o autobús per al desplaçament.
- Allotjament: a justificar amb factures.
- Lloguer de vehicles per al desplaçament.
- Quilometratge: preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre (benzina i peatges estan inclosos dins el preu del quilometratge). Cal especificar a la sol·licitud la ruta concreta que se seguirà (origen-destinació de cada trajecte).
- Cost de les acreditacions (fires, mercats i jornades professionals) o inscripcions a cursos (oficials d’educació no reglada) i masterclasses. Màx. 2 persones. Màx. 350 € / pers.

Imports màxims

* Només se subvencionarà un màxim de 2 acreditacions per sol·licitud.

Cal justificar el desplaçament i l'estada amb factures. Només es pagarà l'import justificat fins a arribar als màxims anteriors.

b) SUPORT A PROJECCIÓ EXTERIOR DE LES ESTRUCTURES EMPRESARIALS

Beneficiaris

Professionals autònoms i empreses de l'àmbit de les arts escèniques, independentment de la seva residència fiscal, sempre que organitzin activitats amb professionals de les Illes Balears.

Projectes que se subvencionen

i) Despeses de mobilitat

ii) Despeses de projecció exterior:

Despeses de contractació de serveis i personal vinculades a:

 • Producció de presentacions de projectes. 
 • Actuacions en directe en l'àmbit professional fora de l'illa de residència de l'artista o companyia. 
 • Actuacions en directe a fires o festivals professionals fora de l'illa de residència de l’artista o companyia.
 • Assajos per a actuacions vinculades a una gira.
 • Gires en circuits nacionals i internacionals.
 • Producció de material gràfic o audiovisual associat a la promoció exterior, independentment del seu suport.
 • Producció de material gràfic promocional en qualsevol format i suport.
 • Traducció de textos i la producció d’arxius per a la subtitulació.

Despeses que cobreix

Per a les activitats de l’apartat i), de mobilitat, s’inclouen les despeses de mobilitat.

Per a les activitats de l’apartat ii), de projecció exterior, s’inclouen les despeses següents:

 • Contractació de serveis professionals, artístics i tècnics, lligats a la producció i a la comunicació.
 • Nòmines dels treballadors propis, sempre que s'incloguin al pressupost que s'adjunta a la sol·licitud. Aquesta despesa no pot ultrapassar el 70 % del cost total del projecte.
 • Producció de material gràfic (redacció, disseny, traducció i edició)  i audiovisual (preproducció, enregistrament, muntatge i postproducció) per a la promoció de l’artista, la companyia i/o l’espectacle, independentment del seu suport.
 • Costos de la difusió digital del material de promoció.
 • Creació i/o actualització de pàgines web amb continguts vinculats a companyies i/o professionals de les arts escèniques de les Illes Balears.
 • Lloguer d'equipaments.
 • Lloguer d'estands a fires professionals.

3. Quantitat màxima per sol·licitant

Un mateix sol·licitant podrà rebre un màxim de 20.000 € en aquesta convocatòria.

4. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació s'obre dia 14 de juliol de 2021 i es tanca dia 30 de setembre de 2021.

No s’admetrà cap sol·licitud presentada amb posterioritat als terminis indicats ni cap modificació de la documentació referida al projecte subvencionable susceptible de valoració.

Si la quantia consignada en aquesta convocatòria s’exhaureix abans de l’expiració del termini per presentar sol·licituds, es pot suspendre la concessió de les ajudes mitjançant la publicació d’una resolució de la presidenta de l’IEB en el BOIB.

Quan el sol·licitant sigui una persona jurídica ha de dur a terme la petició de l’ajuda per mitjà del seu representant legal, acreditat adequadament. En qualsevol moment, en el supòsit de concessió de la subvenció, es podrà requerir la documentació original per acarar-la.

5. Termini d'execució de les actuacions i pagament de les despeses

L'activitat subvencionada s'ha de dur a terme entre dia 1 de desembre de 2020 i dia 15 de novembre de 2021, com a màxim. Les factures han de ser emeses i pagades en aquest mateix període.

6. Obligacions dels beneficiaris

 • Cal comunicar la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada. 
 • S'ha de fer constar el suport de l'IEB en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l'activitat mitjançant el logotip de l'IEB de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura que es troben a disposició dels sol·licitants aquí

7. Pagament

PAGAMENT ÚNIC: L'abonament de les ajudes es farà efectiu, amb caràcter general, en un únic pagament, que s'efecturarà en haver acreditat el compliment de la finalitat per a la qual s’ha atorgat la subvenció i justificada la realització de l’activitat subvencionada.

OPCIONAL 1 (PAGAMENT ACTIVITAT FINALITZADA): Si en el moment de presentar la sol·licitud ja s’ha fet tota l’activitat, es pot adjuntar la documentació referida a la liquidació i justificació, tot i que només tindrà efecte si es concedeix la subvenció.

OPCIONAL 2 (PAGAMENT PARCIAL): Es podrà fer un únic pagament parcial mitjançant les justificacions i liquidacions parcials amb les mateixes condicions i requisits que els corresponents als pagaments ordinaris. (Es podran adjuntar les liquidacions i justificacions parcials de l’activitat parcialment feta a la documentació adjunta a la sol·licitud, tot i que només tindran efectes si es concedeix la subvenció.)

8. Presentació de sol·licituds al registre 

Les sol·licituds d’ajuts d’aquesta convocatòria s’han de presentar a través del Registre Electrònic Comú. Hi podeu accedir clicant en aquest enllaç.

La presentació de documentació per via electrònica és obligatòria per a totes les persones jurídiques amb residència fiscal a l’Estat espanyol (empreses, cooperatives, societats civils, associacions i fundacions), i recomanable per a les persones físiques (individus, persones donades d’alta en el règim especial de treballadors autònoms i comunitats de béns).

Els beneficiaris estrangers han de presentar les sol·licituds en paper al Registre de l’IEB, per correu administratiu. 

Els beneficiaris que hagin de fer servir el registre electrònic han de tenir certificat digital o DNI-eusuari Cl@ve i Autofirma

NOTES IMPORTANTS:

1. A l’hora d’enviar la documentació mitjançant el Registre Electrònic Comú, s’ha de seleccionar «Instituto de Estudios Baleáricos» com a organisme destinatari de la sol·licitud.

2. Els annexos han d'estar signats, bé digitalment o amb signatura manuscrita.

Sistemes operatius suportats:

Windows (Vista SP2, 7 SP1 i 8 o superior) [Recomanat] 

Linux (2.6 o superior) 

Mac OS X (10.6.8 o superior)

ATENCIÓ: No és compatible amb Windows 8 RT.

Navegadors suportats:

Microsoft Internet Explorer (9 o superior) 

Google Chrome (4 o superior)

Apple Safari (4 o superior)

Mozilla Firefox (3.0 o superior)  

Com a norma general el certificat ha d’estar instal·lat en el sistema operatiu, excepte si s’usa el Firefox; en aquest cas, s’ha d’instal·lar al navegador.

Enllaços d’interès

Manual d’usuari del Registre Electrònic Comú (REC)

Preguntes freqüents REC

Cl@ve

Autofirma

Java

 

Canals d’atenció a l’usuari

Telèfon: 060

Bústia d’atenció

Webchat (suport tècnic)


Registre presencial

Les persones físiques també poden presentar documentació de manera presencial al Registre de l’IEB (Ca n’Oleo - carrer de l’Almudaina, 4, 07001 Palma), a qualsevol registre oficial o per correu administratiu.


Per a més informació, escriviu-nos a subvencions@iebalearics.org.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.