Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Literatura, Pensament, Còmic i Il·lustració

Convocatòria 2023

Convocatòria per donar suport a la projecció exterior de l’edició i la promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears per a l’any 2023

Pressupost: 240.000 €

Termini de presentació: del 15 de març al 15 de setembre de 2023.

NOU Enllaç al tràmit telemàtic

1. Línies de subvenció

a) SUPORT A LA MOBILITAT

Suport a la mobilitat d’autors, responsables d’editorials, investigadors i agents culturals vinculats a l’àmbit de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració per assistir a fires, festivals, presentacions i jornades professionals de fora de l’illa de residència (consultau les condicions al punt 1.2.a) de la convocatòria).

Beneficiaris

Autors, responsables d’editorials, investigadors i agents culturals de les Illes Balears. També poden demanar subvenció organitzadors de festivals literaris que hi convidin autors balears.

Despeses subvencionables

— Desplaçament (s’accepten bitllets en classe turista i lloguer de vehicles) i allotjament (vegeu el quadre resum de màxims).

— Les acreditacions o inscripcions a fires o esdeveniments professionals.

— El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,254742 € per quilòmetre.

Imports màxims de mobilitat

Cal justificar els conceptes subvencionables amb factures. Només es pagarà l'import justificat sense IVA fins a arribar als màxims indicats.


b) SUPORT A L'EDICIÓ

Suport a l’edició de projectes editorials vinculats a la projecció exterior del llibre, independentment del seu suport, sigui físic i/o digital, i del seu format, que es concretin en:

— edició de traduccions d’obres d’autors naturals o residents a les Illes Balears amb distribució fora del territori de les Illes Balears,

— edició d’originals d’autors naturals o residents a les Illes Balears,

— editorials de les Illes Balears, editorials que acreditin que el 50 % dels contractes laborals o serveis contractats s’han fet en el darrer any a les Illes Balears o projectes editorials en què l’activitat subvencionada tengui lloc en el territori de les Illes Balears,

— digitalització d'obres d'autors de les Illes Balears que formen part del patrimoni literari de la nostra comunitat.

Aquests projectes editorials han d’anar acompanyats d’un projecte de promoció exterior del llibre (distribució nacional o internacional, promoció en entorn digital, promoció a xarxes, participació a trobades telemàtiques i/o presencials, presentació fora de l’illa de residència, difusió a plataformes de fires professionals, etc.).

Beneficiaris

Persones jurídiques o físiques que estiguin donades d’alta en el cens tributari i/o l'impost d’activitats empresarials (IAE) en epígrafs vinculats al sector editorial o bé que tenguin com a objecte social el desenvolupament d’activitats de caràcter professional relacionades amb el sector editorial.

Despeses subvencionables

— Drets d’autor

— Traducció

— Correcció

— Disseny i maquetació

— Impressió (pot incloure subconceptes com l’enquadernació i el transport)


c) SUPORT A LA PROMOCIÓ

Es poden sol·licitar ajuts per a:

— La producció de material gràfic i audiovisual associat a la promoció d’autors balears, inclosa la confecció de dossiers promocionals que poden constar de traduccions d’extractes d’una obra o de diverses, la biografia de l’autor i altre material relacionat (articles de premsa, ressenyes, etc.). La finalitat d’aquests dossiers ha de ser la promoció internacional dels drets de transformació (traducció i/o adaptació).

— L’organització de presentacions d’una obra o un autor de les Illes Balears, així com conferències, taules rodones, seminaris i recitals poètics, fora de l’illa de residència o en format digital.

— La participació dels professionals de les Illes Balears en fires i festivals dins l’àmbit de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració, en format presencial o digital.

Beneficiaris

Persones jurídiques o físiques que estiguin donades d’alta en el cens tributari i/o l'impost d’activitats empresarials (IAE) en epígrafs vinculats al sector editorial o bé que tenguin com a objecte social el desenvolupament d’activitats de caràcter professional relacionades amb el sector editorial.

Despeses subvencionables

— La producció de material gràfic i audiovisual. Les traduccions d’extractes d’una obra per formar part d’un dossier promocional no poden superar el 15 % de l’obra.

— Els honoraris de persones i la contractació de serveis professionals.

— El desplaçament de persones i càrrega. S’accepten els bitllets de classe turista i lloguer de vehicles.

— L’allotjament, sempre que es pugui justificar amb factures, amb un màxim de 80 € per persona i nit.

— El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,254742 euros per quilòmetre.

En el cas de l'assistència d'empreses de les Illes Balears a fires o esdeveniments dedicats a la venda directa al públic, només és subvencionable:

— El 50 % del cost del lloguer de l'espai.

— El desplaçament de les persones que tenen una relació laboral amb l'empresa sol•licitant, amb un màxim de dues persones.

— L’allotjament de les persones que tenen una relació laboral amb l'empresa sol•licitant, amb un màxim de dues persones, sempre que es pugui justificar amb factures, amb un màxim de 80 € per persona i nit.

Tant a la línia b) com a la línia c), es poden subvencionar les nòmines de treballadors, si estan donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social i si el cost de la Seguretat Social és a càrrec de l’empresa, fins a un import màxim equivalent al 30 % de les despeses subvencionables.

2. Nombre de sol·licituds que pot presentar cada beneficiari en aquesta convocatòria i imports màxims

— Línia a): tres sol·licituds (consultau el quadre d’imports màxims).

— Línia b): no hi ha un límit de sol·licituds, però l’import màxim per projecte és 6.000 € i, en total, es pot rebre un màxim de 15.000 € en tota la convocatòria.

— Línia c): no hi ha un límit de sol·licituds, però l’import màxim per projecte és 2.000 € i, en total, es pot rebre un màxim de 5.000 € en tota la convocatòria.

3. Presentació de sol·licituds

Termini de presentació: del 15 de març al 15 de setembre de 2023.

La presentació de documentació per via electrònica és obligatòria per a totes les persones jurídiques amb residència fiscal a l’Estat espanyol (empreses, cooperatives, societats civils, associacions i fundacions), i recomanable per a les persones físiques (individus, persones donades d’alta en el règim especial de treballadors autònoms i comunitats de béns).

Trobareu l'accés al tràmit telemàtic a la seu electrònica de la CAIB.

Els beneficiaris estrangers han de presentar les sol·licituds en paper al Registre de l’IEB, per correu administratiu o per servei de missatgeria.

4. Termini d’execució i pagament de les despeses

L’activitat subvencionada s’ha de dur a terme entre l’1 de desembre de 2022 i el 30 de novembre de 2023. Les factures han de ser emeses i pagades abans d’acabar el període de justificació.

5. Documentació que cal presentar per sol·licitar la subvenció

— Sol·licitud de subvenció (annex 2), emplenada i signada, juntament amb tota la documentació administrativa i tècnica requerida (consultau el punt 8 de la convocatòria).

— Declaració responsable (annex 3), emplenada i signada.

6. Justificació

— Termini per justificar: 3 de gener del 2024. Si en aquesta data no s’ha publicat la resolució definitiva que concedeix les subvencions, el termini per justificar la subvenció acabarà vint dies hàbils després de la publicació.

— Presentació de la justificació: per lliurar la documentació, seguiu les mateixes indicacions que us hem donat per presentar les sol·licituds.

Pel que fa a les còpies dels llibres i el material promocional, es poden lliurar en persona al registre de l’IEB o per correu certificat acompanyats d’un escrit que inclogui el número d’expedient.

— Documentació (RESUM – consultau el punt 19 de la convocatòria):

  • Annex 7 emplenat i signat
  • Memòria econòmica justificativa (seguint el model descarregable). Aquesta memòria econòmica justificativa, a més, s’ha de trametre a l’adreça justificacio@iebalearics.org en format digital com a full de càlcul.
  • Memòria d'actuació que acrediti que s'han complert les condicions imposades per a la concessió de l'ajuda. Ha d'incloure tota la informació necessària per a la correcta interpretació i comprensió de la justificació de despeses.
  • Còpies de les factures i els justificants de pagament.
  • Per a les línies b) i c), cinc còpies del llibre i/o dels materials gràfics subvencionats amb el logotip de l’IEB de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

 

Més informació: www.iebalearics.org i subvencions@iebalearics.org

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.