Procés d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits ADJUDICACIÓ DE LES PLACES I CONSTITUCIÓ DE LES BORSES

En el BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022, es va publicar la convocatòria del procés d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir 7 places de personal laboral de l'Institut d'Estudis Baleàrics (disposicions addicionals setena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública) incloses en l'oferta pública d'estabilització aprovada per l'Acord del Consell de Direcció de l'ens de 25 de maig de 2022.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Correcció d'errades

En el BOIB núm. 22, de 18 de febrer de 2023, s'ha publicat la Resolució del president de l'IEB de correcció d'errades de les convocatòries del procés d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits i per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Institut d’Estudis Baleàrics (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022).

Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses, amb la indicació de les causes de l'exclusió (22/03/2023)

D’acord amb la base 7.1 de la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Institut d’Estudis Baleàrics (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022), es publica la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones admeses i excloses, amb la indicació de les causes de l’exclusió, del procés d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits [annexos 1 i 2] i del procés d’estabilització per concurs oposició [annexos 3 i 4] per cobrir les places de personal laboral de l’Institut d’Estudis Baleàrics.

Amb la finalitat d’evitar errors i, si se’n produeixen, possibilitar-ne l’esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar no només que no figuren en la relació de persones excloses, sinó que, a més, consten en la relació pertinent de persones admeses (base 7.1 de la convocatòria).

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d’un termini de set dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la llista provisional, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu; si no compleixen el requeriment, l’IEB considerarà que desisteixen de la sol·licitud (base 7.2 de la convocatòria).

IMPORTANT!

Es pot fer el tràmit d'esmena de la sol·licitud telemàticament a través de la Seu Electrònica. Pot accedir-se directament al tràmit aquí.

En cas de fer el tràmit presencialment, s'ha de fer servir el formulari "Esmena de la sol·licitud".

Les persones excloses o omeses han de fer un tràmit d’esmena de la sol·licitud (sia telemàticament o presencialment) per cada una de les categories en què participen. En cada un dels tràmits s’ha d'indicar a quina categoria es fa referència.

Nomenament dels tribunals

El dia 13 d'abril es va publicar al BOIB la Resolució de nomenament dels tribunals del procés d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits i del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Institut d’Estudis Baleàrics.

Publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses, amb la indicació de les causes de l’exclusió (24/04/2023)

D’acord amb la base 7.3 de la convocatòria del procés d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Institut d’Estudis Baleàrics (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022), es publica la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual s’aproven les llistes definitives de persones admeses i excloses, amb la indicació de les causes de l’exclusió, del procés d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits [annexos 1 i 2] i del procés d’estabilització per concurs oposició [annexos 3 i 4] per cobrir les places de personal laboral de l’Institut d’Estudis Baleàrics.

El fet de constar en les llistes definitives de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria (base 7.4 de la convocatòria).

Publicació de les llistes provisionals de mèrits al·legats (autobaremació) 24/04/2023)

D’acord amb la base 8.2 de la convocatòria del procés d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Institut d’Estudis Baleàrics (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022), els diferents tribunals publiquen les llistes provisionals de mèrits al·legats (autobaremació).

Les persones aspirants disposen d’un termini de set dies hàbils des de la publicació d’aquestes llistes per esmenar els errors de fet, materials o aritmètics que hagin pogut cometre en les al·legacions dels mèrits (full d’autobaremació), com a conseqüència d’haver situat de manera incorrecta un mèrit en l’apartat d’un altre mèrit, o d’haver calculat erròniament les unitats dels mèrits al·legats (base 8.2 de la convocatòria).

Durant aquest tràmit no s’admet l’al·legació de nous mèrits no especificats en la declaració inicial (base 8.2 de la convocatòria).

Les puntuacions únicament reflecteixen el resultat de l’autobaremació de cada aspirant. En cap cas no són puntuacions revisades pels tribunals.

Es pot fer el tràmit d’esmena del barem telemàticament a través de la Seu Electrònica.

S’ha de fer un tràmit d’esmena del barem (sia telemàticament o presencialment) per cada una de les categories en què es necessiti fer l’esmena. En cada un dels tràmits s’ha d’indicar a quina categoria es fa referència.

És molt important que els aspirants que vulguin presentar esmenes identifiquin molt clarament els mèrits que vulguin corregir i les unitats corresponents, i els situïn específicament dins l'apartat dels mèrits que pertoqui.

Publicació de la correcció d'errades de les llistes definitives d'admesos i exclosos (16/05/2023)

Es publica la Resolució del president de l'IEB de correcció d'errades de la Resolució per la qual s'aproven les llistes definitives d'admesos i exclosos.

Publicació de les llistes informatives de l’ordre dels aspirants i de les llistes d’aspirants requerits per acreditar els requisits i els mèrits al·legats en la declaració responsable (2 de juny de 2023)

D’acord amb els punts 1 i 2 de la base 9 de la convocatòria del procés d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Institut d’Estudis Baleàrics (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022), es publica la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual s’aproven les llistes informatives de l’ordre dels aspirants, d’acord amb la puntuació al·legada en la declaració responsable, i les llistes d’aspirants requerits per acreditar els requisits i els mèrits.

Aquesta Resolució conté tres annexos:

- Annex 1: inclou les llistes informatives de l’ordre dels aspirants.

- Annex 2: inclou les llistes d’aspirants requerits per acreditar els requisits i els mèrits al·legats en la declaració responsable.

- Annex 3: inclou les llistes addicionals d’aspirants requerits per acreditar els requisits i els mèrits al·legats en la declaració responsable.

Llistes informatives de l’ordre dels aspirants (annex 1)

Les puntuacions únicament reflecteixen el resultat de l’autobaremació de cada aspirant, una vegada esmenades les errades materials, aritmètiques o de fet que els aspirants han al·legat. En cap cas no són puntuacions revisades pels tribunals.

Llistes d’aspirants requerits per acreditar els requisits i els mèrits al·legats en la declaració responsable (annexos 2 i 3)

NOMÉS els aspirants inclosos en l’annex 2 i els aspirants inclosos en l’annex 3 han d’acreditar, si escau, els requisits i els mèrits al·legats, no la resta d’aspirants.

L’acreditació s’ha de fer d’acord amb les bases 10 i 11 de la convocatòria del procés d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’IEB. El termini per a l’acreditació és de deu dies hàbils (base 9.2 de la convocatòria).

IMPORTANT!

Les persones seleccionades que no presentin la documentació dins el termini establert no podran ser contractades com a personal laboral fix i les seves actuacions quedaran anul·lades, tret dels casos de força major estimats per l’IEB mitjançant una resolució motivada.

Aspectes que s’han de tenir en compte sobre la comprovació d’ofici dels requisits i els mèrits

1. L’IEB només comprovarà d’ofici les dades dels aspirants que no s’han oposat expressament a aquesta comprovació. Si s’hi han oposat expressament (marcant les caselles corresponents de l’apartat «Documentació» de la sol·licitud presentada durant el termini de presentació de sol·licituds, annex 5), han d’acreditar tots els requisits i tots els mèrits.

2. L’IEB únicament pot comprovar d’ofici les dades següents:

a) l’experiència professional a l’IEB.

b) els documents emesos per altres administracions públiques que constin en la Plataforma d’Intermediació de Dades o altres sistemes habilitats a aquest efecte, que són els següents:

- el DNI

- les titulacions universitàries

- els certificats de coneixements de català següents:

  • Els expedits per l’òrgan competent del Govern de les Illes Balears en matèria de certificació dels coneixements de llengua catalana de la població adulta fora de l’ensenyament reglat (Direcció General de Política Lingüística).
  • Els expedits per l’Escola Balear d’Administració Pública.
  • Els homologats que constin en la base de dades de l’òrgan competent del Govern de les Illes Balears.
  • Els declarats equivalents que constin en la base de dades de l’òrgan competent del Govern de les Illes Balears.

En la resta de casos, tant pel que fa a requisits com pel que fa a mèrits, s’ha de presentar la documentació acreditativa.

Presentació de documentació per a més d’un grup professional

Si s’han d’acreditar requisits i mèrits de més d’un grup professional (C i D, per exemple), cal fer un tràmit de presentació de documentació (sia telemàticament o presencialment) per cada un. En cada tràmit s’ha d'indicar a quin grup es fa referència.

En cas que s’hagin d’acreditar requisits i mèrits de més d’una especialitat d’un mateix grup professional (per exemple, documentalista i tècnic de tramitació del grup B), n’hi ha prou amb un únic tràmit de presentació de documentació.

Publicació de les llistes provisionals amb les puntuacions dels aspirants a ocupar les places del grup A (20 de juny de 2023)

D'acord amb el punt 12.3 de les bases de la convocatòria, es publiquen les llistes provisionals amb les puntuacions que han obtingut els aspirants a ocupar les places del grup A.

Els aspirants, d’acord amb el punt 12.4 de les bases de la convocatòria, disposen d’un termini de set dies hàbils des de la publicació d’aquestes llistes per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional dels mèrits del concurs.

Publicació de la llista provisional amb les puntuacions dels aspirants a ocupar la plaça del grup C (26 de juny de 2023)

D’acord amb el punt 12.3 de les bases de la convocatòria, es publica la llista provisional amb les puntuacions que han obtingut els aspirants a ocupar la plaça del grup C.

Els aspirants, d’acord amb el punt 12.4 de les bases de la convocatòria, disposen d’un termini de set dies hàbils des de la publicació d’aquesta llista per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional dels mèrits del concurs.

L’ordre en què apareixen en la llista provisional les persones empatades és aleatori. Els criteris de desempat prevists a les bases s’aplicaran en confeccionar la borsa de personal laboral temporal de la categoria corresponent.

Publicació de la llista provisional amb les puntuacions dels aspirants a ocupar la plaça del grup D (27 de juny de 2023)

D’acord amb el punt 12.3 de les bases de la convocatòria, es publica la llista provisional amb les puntuacions que han obtingut els aspirants a ocupar la plaça del grup D.

Els aspirants, d’acord amb el punt 12.4 de les bases de la convocatòria, disposen d’un termini de set dies hàbils des de la publicació d’aquesta llista per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional dels mèrits del concurs.

L’ordre en què apareixen en la llista provisional les persones empatades és aleatori. Els criteris de desempat prevists a les bases s’aplicaran en confeccionar la borsa de personal laboral temporal de la categoria corresponent.

Publicació de la llista provisional amb les puntuacions dels aspirants a ocupar la plaça del grup B - tècnic de tramitació (28 de juny de 2023)

D’acord amb el punt 12.3 de les bases de la convocatòria, es publica la llista provisional amb les puntuacions que han obtingut els aspirants a ocupar la plaça de tècnic de tramitació (grup B).

Els aspirants, d’acord amb el punt 12.4 de les bases de la convocatòria, disposen d’un termini de set dies hàbils des de la publicació d’aquesta llista per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional dels mèrits del concurs.

Publicació de la modificació de la llista provisional amb les puntuacions dels aspirants a ocupar la plaça del grup B - tècnic de tramitació (29 de juny de 2023)

S'ha detectat d'ofici una errada en les puntuacions de la llista provisional amb les puntuacions que han obtingut els aspirants a ocupar la plaça de tècnic de tramitació (grup B), publicada el 28 de juny de 2023, per la qual cosa es publica la modificació de la llista esmentada.

Els aspirants, d’acord amb el punt 12.4 de les bases de la convocatòria, disposen d’un termini de set dies hàbils des de la publicació d’aquesta llista per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional dels mèrits del concurs.

Publicació del requeriment d'esmena dels defectes formals dels mèrits - GRUP B - DOCUMENTALISTA (4 de juliol de 2023)

D’acord amb el punt 12.2 de les bases de la convocatòria, es publica el requeriment d’esmena dels defectes formals de la documentació acreditativa dels mèrits presentada pels aspirants a ocupar la plaça de documentalista (grup B).

La persona interessada, d’acord amb el punt 12.2 de les bases, disposa d’un termini de deu dies hàbils des de la publicació d’aquest requeriment per esmenar la documentació.

De conformitat amb els punts 68.1 i 73.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’adverteix que si la persona interessada no atén aquest requeriment en el termini indicat, es considerarà que desisteix del tràmit.

Publicació de les llistes definitives amb les puntuacions dels aspirants a ocupar les places del grup A (4 de juliol de 2023)

D'acord amb el punt 12.5 de les bases de la convocatòria, es publiquen les llistes definitives amb les puntuacions que han obtingut els aspirants a ocupar les places del grup A.

Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions dels aspirants a ocupar la plaça del grup C (11 de juliol de 2023)

D'acord amb el punt 12.5 de les bases de la convocatòria, es publica la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut els aspirants a ocupar la plaça del grup C.

L’ordre en què apareixen en la llista definitiva les persones empatades és aleatori. Els criteris de desempat prevists a les bases s’aplicaran en confeccionar la borsa de personal laboral temporal de la categoria corresponent.

Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions dels aspirants a ocupar la plaça del grup D (11 de juliol de 2023)

D'acord amb el punt 12.5 de les bases de la convocatòria, es publica la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut els aspirants a ocupar la plaça del grup D.

L’ordre en què apareixen en la llista definitiva les persones empatades és aleatori. Els criteris de desempat prevists a les bases s’aplicaran en confeccionar la borsa de personal laboral temporal de la categoria corresponent.

Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions dels aspirants a ocupar la plaça del grup B - tècnic de tramitació (12 de juliol de 2023)

D’acord amb el punt 12.5 de les bases de la convocatòria, es publica la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut els aspirants a ocupar la plaça de tècnic de tramitació (grup B).

Publicació de la llista provisional amb les puntuacions dels aspirants a ocupar la plaça del grup B - documentalista (18 de juliol de 2023)

D’acord amb el punt 12.3 de les bases de la convocatòria, es publica la llista provisional amb les puntuacions que han obtingut els aspirants a ocupar la plaça de documentalista (grup B).

Els aspirants, d’acord amb el punt 12.4 de les bases de la convocatòria, disposen d’un termini de set dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional dels mèrits del concurs.

L’ordre en què apareixen en la llista provisional les persones empatades és aleatori. Els criteris de desempat prevists a les bases s’aplicaran en confeccionar la borsa de personal laboral temporal de la categoria corresponent.

Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions dels aspirants a ocupar la plaça del grup B - documentalista (28 de juliol de 2023)

D'acord amb el punt 12.5 de les bases de la convocatòria, es publica la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut els aspirants a ocupar la plaça de documentalista (grup B).

L’ordre en què apareixen en la llista definitiva les persones empatades és aleatori. Els criteris de desempat prevists a les bases s’aplicaran en confeccionar la borsa de personal laboral temporal de la categoria corresponent.

Llista d’aspirants que han superat el procés d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places d’assessorament lingüístic, documentalista, tècnic de tramitació, administratiu i auxiliar administratiu, i adjudicació dels llocs de feina corresponents (resolució publicada al BOIB núm. 131, de 23 de setembre de 2023)

D'acord amb el punt 14.1 de les bases de la convocatòria, s'ha publicat al BOIB la Resolució del president de l'IEB per la qual s'aprova la llista d’aspirants que han superat el procés d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places d’assessorament lingüístic (grup A), documentalista (grup B), tècnic de tramitació (grup B), administratiu (grup C) i auxiliar administratiu (grup D) de l’Institut d’Estudis Baleàrics, i s'adjudiquen els llocs de feina corresponents.

Constitució de les borses preferents de personal laboral temporal de documentalista, tècnic de tramitació, administratiu i auxiliar administratiu (resolució publicada al BOIB núm. 131, de 23 de setembre de 2023)

D'acord amb el punt 17.3 de les bases de la convocatòria, s'ha publicat al BOIB la Resolució del president de l'IEB per la qual es constitueixen les borses preferents de personal laboral temporal de documentalista, tècnic de tramitació, administratiu i auxiliar administratiu de l’Institut d’Estudis Baleàrics, corresponents al procés d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits convocat per la Resolució de 21 de desembre de 2022.

Llista d’aspirants que han superat el procés d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de les dues especialitats de tècnic d’àrees del grup A (resolució publicada al BOIB núm. 147, de 28 d'octubre de 2023)

D'acord amb el punt 14.1 de les bases de la convocatòria, s'ha publicat al BOIB la Resolució del president de l’IEB per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el procés d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de les dues especialitats de tècnic d’àrees (grup A) de l’IEB, i s’adjudiquen els llocs de feina corresponents.

Constitució de la borsa preferent de personal laboral temporal de les dues especialitats de tècnic d’àrees del grup A (resolució publicada al BOIB núm. 147, de 28 d'octubre de 2023)

D'acord amb el punt 17.3 de les bases de la convocatòria, s'ha publicat al BOIB la Resolució del president de l'IEB per la qual es constitueix la borsa preferent de personal laboral temporal de les dues especialitats de tècnic d’àrees del grup A, derivada del procés d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’IEB.

Documents

Convocatòria concurs extraordinari de mèrits IEB

Annex 5. Sol·licitud procés estabilització concurs extraordinari de mèrits

Annex 6. Autobarem procés estabilització concurs extraordinari de mèrits - GRUP A

Annex 6. Autobarem procés estabilització concurs extraordinari de mèrits - GRUP B

Annex 6. Autobarem procés estabilització concurs extraordinari de mèrits - GRUP C

Annex 6. Autobarem procés estabilització concurs extraordinari de mèrits - GRUP D

Correcció d'errades de les bases

Llista provisional de persones admeses i excloses concurs extraordinari de mèrits IEB [annexos 1 i 2)

Esmena de la sol·licitud

Nomenament dels tribunals

Llista definitiva de persones admeses i excloses concurs extraordinari de mèrits IEB [annexos 1 i 2)

Llista provisional de mèrits al·legats – Grup A mèrits

Llista provisional de mèrits al·legats – Grup B

Llista provisional de mèrits al·legats – Grup C

Llista provisional de mèrits al·legats – Grup D

Esmena del barem

Correcció d'errades de les llistes definitives d'admesos i exclosos

Resolució per la qual s'aproven les llistes informatives de l'ordre dels aspirants, d'acord amb la puntuació de la declaració responsable, i les llistes d'aspirants requerits per acreditar els requisits i els mèrits al·legats

Presentació dels requisits

Presentació dels mèrits

Llistes provisionals amb les puntuacions dels aspirants - GRUP A

Al·legacions a les llistes provisionals de puntuacions - GRUP A

Llista provisional amb les puntuacions dels aspirants - GRUP C

Al·legacions a la llista provisional de puntuacions - GRUP C

Llista provisional amb les puntuacions dels aspirants - GRUP D

Al·legacions a la llista provisional de puntuacions - GRUP D

Llista provisional amb les puntuacions dels aspirants - GRUP B - TÈCNIC DE TRAMITACIÓ

Modificació de la llista provisional amb les puntuacions dels aspirants - GRUP B - TÈCNIC DE TRAMITACIÓ

Al·legacions a la llista provisional de puntuacions - GRUP B - TÈCNIC DE TRAMITACIÓ

Requeriment d'esmena dels defectes de forma en la documentació acreditativa dels mèrits - GRUP B - DOCUMENTALISTA

Resposta al requeriment d’esmena dels defectes formals dels mèrits - GRUP B - DOCUMENTALISTA

Llistes definitives amb les puntuacions dels aspirants - GRUP A

Llista definitiva amb les puntuacions dels aspirants - GRUP C

Llista definitiva amb les puntuacions dels aspirants - GRUP D

Llista definitiva amb les puntuacions dels aspirants - GRUP B - TÈCNIC DE TRAMITACIÓ

Llista provisional amb les puntuacions dels aspirants - GRUP B - DOCUMENTALISTA

Al·legacions a la llista provisional de puntuacions - GRUP B - DOCUMENTALISTA

Llista definitiva amb les puntuacions dels aspirants - GRUP B - DOCUMENTALISTA

Resolució d'adjudicació de les places d'assessorament lingüístic, documentalista, tècnic de tramitació, administratiu i auxiliar administratiu

Resolució de constitució de les borses preferents de personal laboral temporal de documentalista, tècnic de tramitació, administratiu i auxiliar administratiu

Resolució d'adjudicació de les places de les dues especialitats de tècnic d'àrees (grup A)

Resolució de constitució de la borsa preferent de personal laboral temporal de les dues especialitats de tècnic d'àrees (grup A)

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.