Convocatòria per formalitzar contractes de patrocini amb empreses del sector audiovisual

L'objecte d'aquesta convocatòria, pública i oberta, és oferir a entitats privades la possibilitat de subscriure contractes privats de patrocini per dur a terme en l'àmbit territorial d'Eivissa i Formentera produccions audiovisuals televisives que generin un impacte notori en la promoció de les modalitats lingüístiques pròpies d'aquestes illes, i puguin influir positivament en la població per fomentar l'ús d'aquestes modalitats insulars.

Destinataris

Persones físiques o persones jurídiques productores de programes de televisió que s'ajustin a l'objecte i requisits d'aquesta convocatòria.

Requisits

Les produccions audiovisuals per a televisió susceptibles de ser patrocinades institucionalment per l'IEB com a entitat patrocinadora per a la consecució dels objectius de la convocatòria, són les produccions que compleixin el següent:

    · Produccions que suposin, almenys, un enregistrament de 140 minuts mensuals en les modalitats lingüístiques pròpies d'Eivissa i/o Formentera.
    · Produccions que es gravin a Eivissa i/o Formentera.
    · Produccions on es mostrin parlants de les modalitats lingüístiques pròpies d'Eivissa i/o Formentera, amb l'objectiu de promocionar i protegir el lèxic específic d'aquestes illes.
    · Produccions que tenguin prevista l'emissió des de l'endemà de la publicació d'aquestes bases fins al termini d'un any natural de la dita publicació.
    · Produccions que promoguin i posin en valor la història, cultura i tradicions d'Eivissa i Formentera

Queden excloses d'aquesta convocatòria:

    · Produccions que no compleixin els requisits i/o condicions establertes en aquesta convocatòria.
    · Produccions de contingut religiós i/o polític.
    · Produccions que promoguin actuacions contràries als principis, valors i drets constitucionals i estatutaris.
    · Produccions que no presentin la documentació necessària per poder avaluar la seva proposta de conformitat amb els models adjunts i aprovats juntament amb aquesta convocatòria.

Presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds comença el 22 de març de 2024 i acaba el 31 de desembre de 2024.

Documentació que s'ha de presentar

Documentació administrativa:

   a) Model de sol·licitud de patrocini (annex 2) amb les dades de la persona interessada i de la representant. En l'escrit de sol·licitud, la persona interessada ha d'indicar l'adreça electrònica per rebre les notificacions electròniques.
Si es tracta d'una coproducció, s'ha d'aportar un poder notarial mitjançant el qual l'un autoritza l'altre a signar el contracte de patrocini de produccions audiovisuals en nom seu, o bé les dues parts han d'emplenar la sol·licitud i tots han de signar el contracte (les entitats que formen la coproducció i l'IEB), perquè el que es patrocina és la producció, que és d'ambdues parts. Podran triar el sistema que més els convengui.

    b) Còpia del DNI, NIE o CIF, segons pertoqui, de l'empresa o de la persona física sol·licitant, així com de la persona representant, si n'hi ha.

    c) Còpia de la documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut del qual actua la persona que signa la sol·licitud.

    d) Còpia de l'escriptura de constitució i/o estatuts de l'entitat degudament inscrits en el Registre.

    e) Còpia del certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) de l'any en curs, o còpia de l'alta de la declaració censal de l'inici de l'activitat o de l'alta de l'IAE en què consti l'epígraf corresponent.

Tots els documents que necessitin signatura han d'estar firmats mitjançant un certificat digital. A tota la documentació administrativa presentada s'hi ha d'adjuntar una declaració responsable en què es declari l'autenticitat de la documentació i que aquesta no ha sofert cap canvi (annex 4).

A més, també s'ha de presentar la següent documentació actualitzada:

    a) Certificat d'estar al corrent d'obligacions amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, amb l'Agència Tributària de les Illes Balears i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. El personal funcionari de l'IEB comprovarà d'ofici que l'entitat està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que l'entitat s'hi oposi expressament, marcant la casella corresponent en el model de sol·licitud (annex 2). Si l'entitat s'oposa a la comprovació d'ofici o si, excepcionalment, l'IEB no pot comprovar aquests documents, s'han de presentar els certificats corresponents.

    b) Declaració responsable en què es faci constar si s'han rebut i/o s'han sol·licitat altres ajudes o col·laboracions d'institucions públiques o privades per fer el projecte i les quanties econòmiques (annex 4).

    c) Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb l'Administració, segons l'article 71 de la LCSP. Aquesta declaració responsable o document anàleg ha d'incloure la manifestació expressa que l'empresa no incorr en cap dels supòsits a què es refereix la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (annex 4).

Documentació tècnica:

    a) Una memòria consistent en una explicació del projecte audiovisual, les dates en què es produirà, les dates en què s'emetrà, el públic al qual s'adreça i qualsevol altra informació necessària per avaluar el projecte i amb la qual s'acrediti que es donarà compliment a la finalitat de promoció i protecció de les modalitats insulars d'Eivissa i Formentera (annex 3, «Model de memòria (contingut mínim)»).

    b) Un pla de comunicació que inclogui les accions de comunicació previstes per arribar al públic objectiu del projecte audiovisual, la publicitat que es farà i el lloc on es posarà el logotip de l'IEB dins aquesta publicitat, i l'especial referència a la promoció i protecció de les modalitats insulars d'Eivissa i Formentera.

    c) El pressupost detallat del projecte amb els ingressos i despeses totals del projecte. Les despeses han de ser demostrables amb presentació de factura i el seu pagament, o acord o conveni de col·laboració.

    d) Informe de l'exclusivitat del projecte que justifiqui la possibilitat de l'adjudicació del contracte privat de patrocini. En aquest informe s'ha de justificar el retorn publicitari de l'IEB i la promoció i protecció de les modalitats insulars d'Eivissa i Formentera a través de les produccions audiovisuals.

    e) Escrit on consti l'historial previ d'emissió dels projectes presentats, si escau.

A continuació s'inclouen la convocatòria oficial, publicada al BOIB, i el model de sol·licitud i els altres annexos que s'han de presentar juntament amb la sol·licitud.

Convocatòria

Model de sol·licitud (annex 2)

Model de memòria (contingut mínim) (annex 3)

Model de declaració responsable (annex 4)

ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.