Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Fires i festivals. Convocatòria retroactiva

PUBLICADA RESOLUCIÓ DEFINITIVA

1. Pressupost

El crèdit assignat a aquesta convocatòria és de 200.000 € (dos-cents mil euros).

2. Objecte i finalitat

2.1. Aquesta convocatòria té per objecte donar suport a l’organització de fires i festivals, així com de centres de creació, trobades i jornades professionals del món de la cultura, que es dugueren a terme en el territori de les Illes Balears l’any 2020.

2.2. L’activitat objecte de la subvenció haurà de tenir com una de les seves finalitats, de manera comprovable, la projecció exterior de la cultura de les Illes Balears a través de la programació i/o exhibició d’obra d’artistes o creadors de les Illes Balears i la presència en el programa de l’esdeveniment de, com a mínim, dos d’aquests requisits:

— Participació (presencial o virtual) i activitat professional de programadors, distribuïdors, productors, gestors i mediadors culturals, comissaris, crítics, etc. de fora de les Illes Balears convidats per l’organització en un nombre mínim de 3.

— Participació de la fira, festival, mercat, etc. en algun programa d’intercanvi amb altres esdeveniments similars que garanteixin la presència de la producció cultural de les Illes Balears a l’exterior o bé col·laboració i suport d’un altre esdeveniment similar de caràcter internacional.

— Organització, dins el programa de l’esdeveniment, de jornades (presencials o virtuals) orientades al públic professional amb l’objectiu de servir de font d’intercanvi de coneixements o de propostes culturals.

3. Línies

S’estableixen les següents línies de subvenció:

a) Línia d’empreses i autònoms.

b) Línia d’associacions i entitats sense ànim de lucre.


4. Beneficiaris

4.1. Són beneficiaris de les subvencions

a) Per a la línia A d’empreses i autònoms.

Són beneficiàries de les subvencions les persones físiques donades d’alta en el règim d’autònoms i les persones jurídiques dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració, la música i les arts audiovisuals, digitals i interactives que puguin dur a terme els projectes o les activitats que estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

Els beneficiaris han d'estar donats d'alta en el cens tributari i/o l'impost d’activitats empresarials (IAE) en epígrafs vinculats al sector cultural o bé han de tenir com a objecte social el desenvolupament d’activitats de caràcter professional en el sector cultural.

b) Per a la línia B d’associacions i entitats sense ànim de lucre.

Són beneficiàries de les subvencions les persones jurídiques dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració, la música i les arts audiovisuals, digitals i interactives que puguin dur a terme els projectes o les activitats que estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

4.2. No poden ser beneficiaris d’aquesta convocatòria els sol·licitants que hagin obtingut subvenció mitjançant la Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 28 de desembre de 2020 en relació amb la convocatòria de subvencions per donar suport a l'organització i la producció de fires i festivals en l'àmbit de la música, la literatura i el pensament, el còmic i la il·lustració, les arts escèniques, les arts visuals i les arts audiovisuals, digitals i interactives, així com de centres de creació, trobades i jornades professionals del món de la cultura, que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l’any 2020, en el context de l'actual pandèmia de COVID-19 (BOIB n. 215, de 29 de desembre), esmenada amb la Resolució de la presidenta de l’IEB de dia 21 de gener de 2021 (BOIB n. 13 de 30 de gener de 2021) per la qual es resol la convocatòria aprovada mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 7 d'agost de 2020 per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a l'organització i la producció de fires i festivals en l'àmbit de la música, la literatura i el pensament, el còmic i la il·lustració, les arts escèniques, les arts visuals i les arts audiovisuals, digitals i interactives, així com de centres de creació, trobades i jornades professionals del món de la cultura, que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l’any 2020, en el context de l'actual pandèmia de COVID-19 (BOIB núm. 139, d’11 d’agost de 2020).

4.3. Queden excloses com a beneficiàries les societats públiques i les entitats de dret públic, així com qualsevol empresa o organització en la qual la participació d'aquests ens sigui majoritària.

5. Despeses subvencionables

Fins a un 100% de despeses de programació de contractació d’artistes i creadors de les Illes Balears. Fins a un 20 % de despeses de contractació d’artistes i creadors de fora de les Illes Balears.

Fins a un 80 % de les despeses de producció i comunicació.

Fins a un 100 % de despeses d’organització de les jornades professionals.

Fins a un 100 % de despeses d'adaptació a la realitat COVID-19.

6. Import

L'import màxim d'aquesta convocatòria que es pot atorgar a cada sol·licitant és de 15.000 €.

7. Valoració

Per a la concessió dels ajuts que estableix aquesta convocatòria s'ha d'aplicar un criteri de resolució per rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds en el Registre General de l'IEB. Els projectes presentats es qualificaran en funció de les puntuacions que figuren als quadres de valoració annexos, concretats a la convocatòria de manera específica per a cada modalitat. Els punts generals que s’hi inclouen són:

a) Programació general (de 0 a 20 punts).
b) Programa professional (de 0 a 20 punts).
c) Potencial de projecció exterior (de 0 a 10 punts).
d) Digitalització (0 a 10 punts).
e) Antiguitat (de 0 a 15 a punts).
f) Xarxes de col·laboració (de 0 a 10 punts).
g) Igualtat de gènere (de 0 a 5 punts).
h) Retorn social (5 punts).
i) Estructura organitzativa (de 0 a 5 punts).
j) Formentera (5 punts addicionals).

Puntuació total: 100 punts. La puntuació mínima per obtenir subvenció és de 40 punts. Una qualificació d’1 punt correspon al 0,8 % de l’import subvencionable, que s’incrementa gradualment fins al 80 %, que correspon als 100 punts.

8. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds, dirigides a l’IEB, comença l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB i romandrà obert durant 10 dies hàbils. És a dir des del 2 de juliol fins al 15 de juliol de 2021.

9. ​Documentació que cal presentar per sol·licitar la subvenció

— Sol·licitud de subvenció (Annex 2), emplenada i signada, juntament amb tota la documentació administrativa i tècnica requerida (consultau la convocatòria).

— Declaració responsable (Annex 3), emplenada i signada.

10. Justificació de la subvenció

El termini per justificar les despeses compensables objecte de l'ajuda acaba en el termini de 10 dies, a comptar des de l'endemà de la publicació resolució de concessió.

 

AQUEST TEXT ÉS UN RESUM INFORMATIU. LA CONVOCATÒRIA OFICIAL ESTÀ PUBLICADA AL BOIB N. 86  D'1 DE JULIOL DE 2021

Més informació: www.iebalearics.org i subvencions@iebalearics.org

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.